تاکید برحفظ شرایط تولید و اشتغال موجود

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در س//فر به س//منان گفت: اگرچه تحریم در بخشهای//ی محدودیت ایجاد کرده اما در فرصتهایی نیز برای کش//ور فراهم کرده اس//ت. برای نمونه افزایش نرخ ارز، صادرات را بهویژه در تولید پوش//اک و لوازم خانگی توجیهپذیرتر کرده است.

به گزارش ش//اتا، رضا رحمانی با تاکید بر لزوم حفظ وضع موج//ود واحدهای تولیدی و به دنبال آن حفظ اش//تغال که از تاکیدات رهبر معظم انقاب اس//ت، افزود: دولت امسال و در بودجه س//ال ۸۹ تامین کاالهای اساس//ی را ب//ا ارز ۰۰۲۴ و از منابع خودش تضمین کرده اس//ت و از این نظر نگرانی نداریم و این در حالی اس//ت که ذخایر کاالهای اساس//ی ما اکنون در بهترین شرایط حتی بیشتر از سالهای قبل است.

وی اف//زود: دولت در تخصی//ص منابع ارزی هم ملزومات تولید را در اولوی//ت قرار داده و بعد از کاالهای اساس//ی تامین مواد اولیه و تامین قطعات و ملزومات تولید در اولویت است و ما نیز باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم.

اگ//ر موان//ع و ناهماهنگی وجود دارد باید رفع ش//ود و بر همین مبنا و اس//تفاده از ظرفیت استانها بهویژه استانهای مرزی و تفویض اختیار به استانداران در صدد تسهیل امور و حل مشکات هستیم.

حمای//ت از تولی//د داخل//ی و حل مش//کات تکلیف همه مس//ئوالن است و کار جهادی میطلبد و حفظ وضع موجود تولید باید مد نظر باشد. وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت ضمن اش//اره به وضعی//ت جاری کش//ور در مقابل//ه ب//ا تحریمه//ا گف//ت: کش//ور در بس//یاری از انواع م//واد اولی//ه خودکفاس//ت و اولوی//ت وی//ژه وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت تامی//ن م//واد اولی//ه، تولی//د و تس//ریع تب//ادالت مال//ی در ای//ن ح//وزه اس//ت و دول//ت در حمای//ت از تولی//د ح//د ومرزی نمیشناسد.

وی در ادامه با اش//اره به ظرفیتهای موجود در آذربایجان ش//رقی گف//ت: بیش از ۵۹درص//د ظرفیت صنعت//ی تبری//ز در اختیار بخش خصوصی است که با کمترین مشکل فعالیت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.