تمرکز جدی بانکها بر تامین سرمایه در گردش تولید

Sanat Newspaper - - خبر -

رئی//س کل بانک مرک//زی بر توجه به تولید و رش//د اقتص//ادی در جهت تقویت ارزش پ//ول ملی تاکید کرد و در این راس//تا تمرکز جدی بانکها بر تامین سرمایه در گردش بخش تولید را کلی//دی خواند. به گزارش ایس//نا، عبدالناص//ر همتی با اش//اره به ثبات نسبی در بازار ارز، بر تقویت تدریجی ارزش پول ملی تاکید کرد و گفت: در کنار برنامههای بانک مرکزی اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویتهای اصلی سیاستهای اقتصادی کش//ور باشد. در ش//رایط فعلی، تمرکز جدی بانکها ب//ر چگونگی تامین س//رمایه در گردش تولید، بس//یار کلیدی است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: توجه داشته باشیم ضرورت اصاح نظام بانکی که امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانکها که ۰۹درصد تامین مالی را بر دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاس//ت پولی بهطور هدفمند در راستای تقویت این کارک//رد تغییر کند. همتی همچنین با اش//اره به دریافت خبرهایی مبنی بر باز ش//دن کانالهای مالی با کشورهایی که نفت ایران را در این برهه برداشت میکنند، اظهار کرد: با توجه ب//ه خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان در وارد کردن ارز صادراتی خود ب//ه چرخه اقتصاد، نیازهای وارداتی تولید به سرعت تخصیص و تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.