برنامهریزی گسترده سایپادیزل برای افزایش داخلیسازی

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

معاون مهندسی سایپادیزل گفت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر حمایت از کاالی ایرانی که تولید و اش//تغال را به دنبال خواهد داشت، شرکت سایپادیزل با تهیه برنامهای مدون، توس//عه همکاری با قطعهسازان داخلی با حفظ کیفیت قطعات را در دس//تور کار خود قرار داده که بر این اساس، در صورت رفع موانع تولید قطعهسازان، خودکفایی در تولی//د تمام محصوالت تجاری تا پایان س//ال به ۰۳ درصد افزای//ش خواهد یافت. به گ//زارش روابطعمومی س//ایپادیزل، هوم//ن رجای//یزاده افزود: س//ایپادیزل س//ال ۷۹ را ب//ا تولید محصوالتی با ۰۲ درصد عمق س//اخت داخ//ل آغاز کرد که با اجرای برنامههای توس//عهای در این بخش در راس//تای اهداف عالی گروه خودروس//ازی سایپا برای نیل به هدف تعیین شده، درحالحاضر، درص//د خودکفایی تمامی محص//والت تولیدی ب//ه ۷۲ درصد افزایش یافته که این امر، ضمن ایجاد اش//تغال غیرمس//تقیم، توسعه فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را نیز در پی داش//ته است. رجاییزاده با اش//اره به تاکید مدیریت ارشد سایپادیزل به موضوع توسعه خودکفایی بهویژه در برهه حساس کنونی و تحریمهای ظالمانه بینالمللی و برگزاری جلس//ههای هفتگی پیدرپی در این باره یادآور ش//د: خودکفایی در صنعت خودروهای تجاری با چالشهای بس//یار زیادی مانند کم بودن تیراژ س//االنه تولید، تنوع باالی قطعات، کاهش سرمایهگذاری زیرساختی ...و روبهرو است و برای تعدیل این موانع و مشکالت، دیپلماس//ی صنعتی سایپادیزل با شریکان خارجی برای انتقال فناوری روز، کمک به قطعهسازان داخلی و استفاده از توان باالی موجود در کش//ور، بیش از پیش فعال ش//ده است. رجاییزاده در پایان با اش//اره به مزیتهای بسیار توس//عه داخلیسازی و خودکفایی خودروهای تجاری خاطرنش//ان کرد: ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از خروج ارز از کشور، حمایت از سرمایهگذاران در بخش قطعهس//ازی و هدایت سرمایههای سرگردان به حوزه تولید، از مهمترین مزایای توسعه داخلیسازی است که شرکت س//ایپادیزل نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ گروه سایپا و صنعت کش//ور، با درک درس//ت این موضوع، برای برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعهای در این بخش اقدام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.