تنظیم دو محور اصلی بودجه در چارچوب اجبارها

«گسترش‹صنعت»‹افزایش‹دستمزد‹کارگری‹و‹نرخ‹دالر‹را‹در‹بودجه‹۸۹‹بررسی‹می‹کند‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

ن//رخ دالر ۵ هزار و ۰۰۵ تومان و افزایش دس//تمزد کارگری ۰۲ درصد دو محور بودجه سال ۸۹ را تشکیل میده//د؛ دو محوری ک//ه پس از ارائ//ه کلیات بودجه س//ال آینده بیش//ترین موضعگیریها را با خود همراه ک//رد. دولت در حالی قصد دارد بودجه س//ال آینده را ب//ر مبنای قیمت ۵ ه//زار و ۰۰۵ تومان تنظیم کند و به مجلس تحویل دهد که کارشناس//ان اقتصاد در این باره دیدگاههای متفاوت//ی دارند. در زمینه افزایش ۰۲ درصدی دستمزد نیز دیدگاههای مختلفی وجود دارد.

‹دالر‹۵‹هزار‹و‹۰۰۵‹تومانی‹ ‹

نرخ دالر برای بودجه امسال ۳ هزار و ۰۰۵ تومان در نظر گرفته ش//ده بود و برای س//ال آینده این عدد قرار اس//ت به ۵ هزار و ۰۰۵ تومان برسد. محاسبهای ساده نش//ان میدهد که نرخ دالر در سال آینده و بر مبنای بودج//ه ۳۶ درصد رش//د خواهد داش//ت. البته این در شرایطی است که هیچکدام از کانالهای خرید و فروش و تخصیص ارز در حال حاضر دالر ۳ هزار و ۰۰۵ تومانی عرضه نمیکنن//د. عالوهبر این، در برخی مقاطع زمانی در سال جاری قیمت هر دالر امریکا به بیش از ۸۱هزار تومان هم رسید. مقایسه واقعیتهای اقتصادی امسال با آنچه دولت در نظر داش//ت نشان میدهد که بودجه س//ال ۸۹ شرایط مناس//بی را در پیش ندارد. در حالی دالر بهتازگ//ی نوعی آرام//ش مقطعی را تجربه میکند ک//ه قیم//ت دالر حدود ۰۱ هزار تومان اس//ت و دولت میخواهد بودجه سال آینده را با ۵ هزار و ۰۰۵ تومان تنظیم کن//د. البته در کنار واقعیتهای اقتصادی باید این موضوع را هم در نظر داشت که مخالفان و موافقان دولت دوازدهم شرایط اقتصادی امروز را بسیار پیچیده توصی//ف میکنند و معتقدند دول//ت راهی جز تنظیم بودج//ه بر مبنای دالر ۵ ه//زار و ۰۰۵ تومان ندارد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران امروز ش//رایطی را س//پری میکند که منتق//دان دولت دوازدهم هم بر پیچیدگی آن مهر تایید میزدند. با این حال، پرسش//ی که اکنون مطرح میشود این است که آیا قیمتگذاری برای دالر آن هم با نرخ ۵ هزار و ۰۰۵ تومان آسیبهای اقتصادی کش//ور را کاهش میدهد یا این احتمال وجود دارد که شرایط شرایط پیچیدهتر از اکنون شود. وحید شقاقی شهری، تحلیلگر اقتصاد درباره پیشبینی درآمد دولت به «گس//ترش صنعت» گفت: پیشبینی دولت این بود که امسال بتواند ۲۴۱هزار میلیارد تومان درآمد داشته باش//د. با این حال، ش//رایط اقتصادی به گونهای است که نش//ان میدهد دولت در بهترین شرایط میتواند به ۰۰۱هزار میلیارد تومان درآمد برسد. عالوهبر این، باید در نظر داش//ت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نیمه نخس//ت امس//ال وضعیت بهتری نسبت به ۶ ماه آینده داشتند. وی افزود: زمانی که یکی از جریانهای اصل//ی درآم//د دولت مالیات اس//ت، کاه//ش تولید و ص//ادرات باع//ث کاه//ش درآمدهای دولت میش//ود. عالوهبر این، دولت به لح//اظ فروش نفت هم وضعیت مناسبی ندارد و در این زمینه نیز مشکالت بیشتری در سال آینده به وجود خواهد آمد. این عضو هیاتعلمی دانشگاه خوارزمی تهران همچنین درباره شرایط فروش نفت گفت: دولت در نظر دارد یک میلیون بش//که نفت را ب//ا قیمت ح//دود ۰۶ دالر در س//ال آینده به فروش برس//اند. همچنین نرخ تسعیر ارز حدود ۸ هزار تومان تومان در نظر گرفته شده است. با این اوصاف اگر دولت دالر ۸ هزار تومان//ی را بپذیرد، یعنی به همه بازارهای اقتص//ادی عالمت افزایش ت//ورم را میدهد. وی افزود: این در حالی اس//ت که افزایش دس//تمزد برای س//ال آین//ده ۰۲ درص//د در نظر گرفته ش//ده و این موضوع باعث میش//ود شکاف دستمزد و شرایط واقعی اقتصاد دوباره افزایش یابد. دولت به واقع در شرایط پیچیدهای اس//ت اما باید در نظر داش//ت که هیچ نسخهای برای س//ال آینده قطعی نخواهد بود. شاخصهایی که تغییر آنها باعث تغییرات گس//ترده اقتصاد ایران میشود در برخی از موارد در اختیار ایران قرار ندارد و به این دلیل نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده داشت.

‹میزان‹افزایش‹حقوق‹منطقی‹نیست‹ ‹

رمضانعلی س//بحانیفر درباره میزان دس//تمزد سال ۸۹ به «گس//ترش صنعت» گفت: دولت برای افزایش دس//تمزد ۰۲ درص//د را در نظر گرفت//ه و این موضوع دور از واقعیتهای اقتصادی اس//ت. با این حال، اداره کش//ور در شرایطی اس//ت که کاری جز این نمیتوان ک//رد. این عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی افزود: دولت باید برای شکاف میان دس//تمزد و واقعیتهای اقتص//ادی راهحلی پیدا کند. یک//ی از موضوعاتی که در این زمین//ه میتواند نقش داشته باشد کوچکتر شدن دولت و کاهش هزینههای غیرضروری اس//ت. متاس//فانه هنوز هم در بسیاری از م//وارد هزینهه//ای دولت بس//یار باال اس//ت. اگر این هزینهها بهدرس//تی مدیریت نش//ود همچنان شاهد از بین رفتن سرمایه کشور خواهیم بود. وی درباره قیمت پیشنهادی دولت برای دالر در کلیات بودجه سال ۸۹ توضیح داد: باید این موضوع را بپذیریم که دولت راهی ج//ز این نرخ ندارد. اگر دول//ت بخواهد دالر را بیش از این نرخ پیشنهاد دهد، هزینههایش افزایش مییابد و آن موضوع پیامدهای سنگینتری برای اقتصاد کشور خواهد داش//ت. البته در کنار ای//ن موضوعات باید در نظرداشت که مقصر برخی از اتفاقها در شرایط خاص امروز دولت اس//ت. با ای//ن حال، باید این ش//رایط را پذیرفت و برای آن برنامهریزی کرد.

‹تشدید‹نظارت‹دولت‹بر‹بازار‹ ‹

رئیس کمیس//یون اقتصادی مجلس درباره سیاست ن//رخ ارز در بودج//ه گفت: پیش//نهاد کنونی دولت در زمینه نرخ ارز ۰۰۵۵ تومان اس//ت، اگر این عدد باالتر رود هزین//ه دولت افزایش مییاب//د و کاهش آن تاثیر منف//ی بر واقعیتهای اقتصاد کش//ور دارد. محمدرضا پورابراهیم//ی با بی//ان اینکه اگر سیاس//تهای ارزی به همین ش//کل پیش رود در ماهه//ای آینده کاهش قیم//ت ارز ادامه خواهد یافت، به ایلنا گفت: از مباحث اساسی در بودجه ۸۹ که مبنای تصمیم قرار میگیرد، سیاس//تهای حمایتی دولت در حوزه بودجه اس//ت، درحالحاضر به دلیل تغییرات نرخ ارز با دولت به توافق رس//یدیم که در زمینه کاالهای اساسی تغییر قیمتی را نس//بت به سال ۶۹ نداشته باش//یم. پورابراهیمی با اشاره و گالیه از افزایش چندین برابری قیمت کاالها با اینکه ارز ۰۰۲۴ برای واردات کاالهای اساسی پرداخت میشود، تصریح کرد: دولت در حوزه کاالهای اساسی سیاس//تهای نظارتی را باید اعمال کند که از واردات کاال تا خردهفروشی، تغییر قیمتی از بابت ارز رخ ایجاد نشود، اما شاهد سوءمدیریتها و نبود نظارت بودهایم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به سیاستهای انرژی که در الیحه بودجه باید دیده شود نیز اش//اره و اظهار کرد: در الیح//ه بودجه ۸۹، دولت ع//دد ۰۰۰۱ توم//ان را ب//رای هر لیتر بنزی//ن در نظر گرفته اس//ت، البت//ه به دولت اع//الم کردیم هیچگونه آثار تورمی ناش//ی از سیاس//تهای دولت را در حوزه بودجه بابت افزایش قیمت س//وخت نمیتوانیم تحمل کنیم. پورابراهیمی همچنین درباره شرایط اجتماعی و دستمزد توضیح داد: مجلس پیشنهاد میانگین افزایش ۰۲ درصدی حقوق و دستمزد را در الیحه بودجه ۸۹ میپذیرد. هرچند ک//ه باید این میزان افزایش یابد اما اکنون شرایط این کار مهیا نشده است. وی با تاکید بر اینکه یا باید با قیمتهای سال ۶۹ کاالها را در اختیار مردم ق//رار دهیم یا اینکه یاران//ه مابهالتفاوت ارزی را ب//رای هر خانوار جداگانه در نظ//ر بگیریم، اظهار کرد: توافق//ی که با دولت در پرداخت یارانه اس//تانی ش//ده اس//ت، حدود یک ه//زار و ۰۰۸ میلی//ارد تومان یارانه ساالنه استان کرمان اس//ت، متاسفانه بخش عمدهای از یارانهبگی//ران ج//زو دهکهای پردرآم//د بودند. در سیاس//ت جدید قرار است در اس//تانها یارانه به افراد نیازمند پرداخت شود که دهکهای کمدرآمد و اقشار کمدرآمد جامعه را شامل میشود.

محمدرضا‌پورابراهیمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.