چه زمانی راهاندازی یک سایت خودرو اقتصادی است؟

Sanat Newspaper - - خودرو -

گفته میشود تعداد سایتهای فعال دو خودروساز کش//ور با توجه به تیراژ تولی//دی که دارند، نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باش//د و بهنوعی هزینه سربار برای صنعت خودرو کش//ور بهش//مار میرود. از دیگر دالیل مخالفان ایجاد س//ایتهای خودروس//ازی این اس//ت که زمانی که خودروس//ازان داخلی با سود در ح//ال فعالیت بودن//د و درآمد خوبی از ب//ازار فروش خود داش//تند، این س//ود بهجای هزینه برای تحقیق و توس//عه، به ایجاد سایت انجامید که کارآیی زیادی برای صنعت خودرو کشور بهدنبال نداشته است.

موافقان نیز عنوان میکنند با این شرایط نمیتوان س//ایتهای راهان//دازی ش//ده را تعطی//ل ک//رد زیرا س//رمایهگذاری بس//یاری در این زمینه صرف شده و نیروی انسانی بسیاری، بهویژه در سایتهای داخلی، مش//غول به کار هس//تند از اینرو، بهتر اس//ت تولید خودروهای ارزانقیمت در این س//ایتها منتقل و در شرکتهای مادر خودروهای جدید تولید شود.

‹صادرات‹از‹طریق‹سای ‹تها‹ ‹

محمد شهپری، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطع//ات و مجموع//ه خودروی//ی درباره س//ایتهای خودروسازی به «گسترش صنعت» گفت: سایتهای بس//یاری در کش//ورهای گوناگ//ون مانن//د ونزوئال، بالروس، س//وریه و.. ایجاد ش//دهاند که تجزیهو تحلی//ل عملکرد آنها نش//ان از زیانده//ی آنها دارد. س//رمایهها در این زمینه کجا رفته اس//ت؟ اگر نتایج مثبت بوده پس باید ش//رایط امروز متفاوتتر باشد. اگر تحریم هس//تیم از طریق این س//ایتها و در بخش ص//ادرات باید ارز وارد کشور ش//ود. اگر خودروساز عنوان میکند فعالیت بینالمللی داش//تهاند اما قطعهس//ازان خیر، اثرات این فعالیت را باید کجا ببینیم؟

وی افزود: در داخل هم خودروس//ازان در اس//تانهای گوناگون ایجاد س//ایت کردهان//د که ای//ن س//ایتها در برخی اس//تانها راهان//دازی خواه//د ش//د. اما باید براس//اس دادههای آماری و شواهد بررس//ی ش//ود آیا فعالیت در این زمینه به س//ود صنعت خودرو بوده است؟ آیا این امر منجر به ارتقای لجس//تیک ش//ده و هزینههای حملونقل کاهش یافته اس//ت؟ اگر پاس//خ مثبت باش//د بهطور قطع، بهرهوری خوبی داش//تهایم و باید اثرات آن در دنیای بیرون ملموس باشد.

این عضو هیاتمدیره انجمن س//ازندگان قطعات و مجموعه خودرویی با بیان اینکه امروز صنعت خودرو گرفت//ار یک سلس//له س//وءمدیریتها و تصمیمهای اشتباه گذش//ته، گفت: این سوءمدیریت فقط مربوط به صنعت خودرو نب//وده و برخی صنایع دیگر را هم درگیر کرده است. درحالحاضر خواست رهبر معظم انقالب ممانعت و کاهش سوءمدیریتها است.

وی با اش//اره ب//ه وضعیت تولی//د در صنعت قطعه گفت: اکنون باید وضعی//ت نامطلوب صنعت خودرو و قطعه ریش//هیابی ش//ود زیرا فعالیت در واحدهای صنعت//ی از ۷روز کاری ب//ا ۳ نوبت ب//ه ۳ روز و یک نوبت در شبانهروز رس//یده است. این موضوع جدا از آمار تعطیلی کارخانهها است که بهدلیل ورشکستگی، بسته شدهاند.

وی عنوان کرد: برخی صنایع خصولتی هس//تند و درباره فعالیتهایی که دارند شفافس//ازی نمیشود و مش//کالت آنهات به جای برطرف ش//دن به زمین دیگری پاس داده میشود.

ش//هپری یادآور ش//د: برای عب//ور از بحرانها باید مدیری//ت اصالح ش//ود و ب//ا همفکری، تعام//ل و با موقعیتسنجی هزینههای سربار را کاهش داد. ‹‹بنگاه‹اقتصادی‹باید‹س/ودآور‹ باشد‹

در ادام//ه «گس//ترشصنعت» ب//ه سراغ محسن دس//تخوشجوان، معاون ص//ادرات و ام//ور بینالمل//ل یک//ی از خودروس//ازان داخلی رفت، وی درباره ایجاد س//ایت از س//وی خودروسازان، گفت: از نظر یک بنگاه اقتصادی مانند خودروس//ازیها، نه تنها ایجاد سایت، بلکه هرگونه فعالیت//ی حتی تحقیق و توسعه باید سودآور باشد. این یک اصل کلی برای هر بنگاه اقتصادی است.

وی افزود: همه کارشناس//ان حوزه خ//ودرو و اقتصاد متفقالقول هس//تند که ه//دف از فعالیتهای اقتصادی این اس//ت که هر فعالیتی که در آن تعریف میش//ود از طراحی و توسعه محصول تا ایجاد س//ایت و خدمات پس از ف//روش باید برای رس//یدن به یک هدف اقتصادی و کس//ب سود و نیز ثروت ملی باشد.

او ادامه داد: بنابراین سودآوری یک شاخص اصلی در بنگاههای اقتصادی اس//ت و خودروس//ازان به آن اعتق//اد کاف//ی و وافی دارند. طبیعی اس//ت این جزو اهداف کالنی اس//ت که سایپا برای برنامههای ۵ساله داشته است.

دس//تخوشجوان توضیح داد: ب//رای اینکه موضوع س//ودآوری در بن//گاه اقتصادی تبدیل ب//ه هدفی با برنامهری//زی دقیق ش//ود، عدد تعیین ش//ده اس//ت. بهطور مثال، برای فالن سال باید هزار میلیارد تومان سودآوری نصیب این بنگاه اقتصادی شود.

وی با اشاره به مصداقهای صرفه اقتصادی، یادآور شد: اگر بخواهیم تکتک مصداقهای اقتصادی بودن ی//ک فعالیت را مورد کنکاش ق//رار دهیم، بنا بر نظر موافقان و مخالفان، باید مولفههای ا قتصادی براساس اص//ول علم//ی تجزیه و تحلی//ل و با آم//ار و دادهها مشخص ش//ود کدامیک از سایت س//ایتهای ایجاد شده ازسوی خودروسازان اقتصادی بوده و کدام خیر.

‹ایجاد‹سایت‹با‹مطالعه‹ ‹

دستخوشجوان با اش//اره به فعالیت سایت سوریه گفت: برای ایجاد س//ایت بهویژه در خارج از کشور ما نخس//ت وارد بازار ش//دیم و مطالعاتی را انجام دادیم و در ادام//ه محصوالت عرض//ه و بازخوردها دریافت شد. پس از این مراحل محصول با نیاز بازار موردنظر منطبق و تولید شد.

وی اف//زود: در گام نخس//ت تع//داد زیادی از یک محصول به ش//کل کامل صادر شد و چون سودآور بود در نهایت منجر به ایجاد سایت تولیدی در سوریه ش//د؛ البته این اقدام در یک س//اختار محدود و حساب ش//ده دنبال شد. این فعال در صنعت خودرو کشور اظهارکرد: س//رمایهگذاری وس//یع ب//دون مطالعه نبوده اس//ت. در امر تولید نخست قرار ش//د خط تریم ایجاد و همگام با قانون و مقررات کشور س//وریه حرکت کنیم، در ادامه با سودآوری که در این مرحله داش//تیم خط تولید توس//عه پیدا کرد. در چند س//ال گذش//ته، با وجود تمام نامالیماتی که در س//وریه وجود داشت بخشی از این س//رمایهگذاری برگشت. از اینرو، میتوان گفت ایجاد س//ایت سوریه فعالیتی اقتصادی و سنجیده بود. دستخوشجوان خاطرنشان کرد: البته ممکن اس//ت به مصداقی اش//اره شود که س//ایتی در کش//وری ایجاد و خط تولی//د تریم، بدنه و حتی رنگ که نیاز به س//رمایه زی//ادی دارد در آن راهاندازی شده که س//ودآور نبوده است، زیرا نخست ب//ازار ب//ا فروش خودرو به ش//کل س//یبییو مطالعه نش//د و در نتیجه نتوانس//تیم موفق عم//ل کنیم. در اینباره س//رمایهگذاری انجام ش//د ام//ا در صادرات و س//ود اقتصادی توفیقی کس//ب نکردیم. از اینرو، موارد موف//ق و ناموفق وجود دارد که نمیتوان منکر هیچکدام از آنها شد.

او تصری//ح ک//رد: بنابرای//ن اگ//ر طرح//ی از پایه اقتصادی بوده باش//د و امکانس//نجی و طرح تجاری آن درست پیشبینی شود، سرمایهگذاری متناسب با نیازها خواهد بود ک//ه بهطور قطع، در مدت کوتاهی ب//ر خواهد گش//ت. وی با تاکید بر ای//ن موضوع که کش//ورهای صاحبنام در صنعت خودرو سایتهایی را در جاه//ای گوناگون ایجاد کردهاند، گفت: این امر طبیعی اس//ت که در توسعه تیراژ و توسعه بازار برای ورود به بازارهای منطقهای مفید است.

‹مزی ‹تهای‹رقابتی‹راهکار‹ورود‹به‹بازار‹ ‹

دس//تخوشجوان در ادام//ه با اش//اره ب//ه تاکتیک و تکنیک در ایجاد یک س//ایت خودروس//ازی گفت: برای ایجاد سایت در کشوری ضروری است تاکتیک و تکنیکهای خود را داش//ته باشیم. بهعنوان نمونه، نخستین پرسش این است که محصول م//ا با چه مزیت رقابت//ی تولید و عرضه میش//ود؟ وقتی میتوانیم محصولی را خوب بفروش//یم که مزیت رقابتی برای محصول خود ایج//اد کنیم. وی یادآور ش//د: ام//روز نمیتوانیم مدعی ش//ویم محصوالت ما با بهترینهای جهان یکی هستند.فناوری و تکنیک صنعت خودرو کشور با خودروس//ازان جهانی متفاوت اس//ت ام//ا مزیتهای رقابت//ی میتواند راهی برای ورود ب//ه بازارهای فرامرزی باش//د. بهعنوان نمونه، اگر خودروساز ما در منطقه خاورمیان//ه میتواند از تعرفه ترجیحی یا از روابط و قرابتهای خوب استفاده و مزیت رقابتی به لحاظ قیمت تمام شده ایجاد کند، چرا از این شرایط استفاده نکند؟

همه کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاد متفقالقول هستند که هدف از فعالیتهای اقتصادی این است که هر فعالیتی که در آن تعریف میشود از طراحی و توسعه محصول تا ایجاد سایت و خدمات پس از فروش باید برای رسیدن به یک هدف اقتصادی و کسب سود و نیز ثروت ملی باشد

محمد شهپری سایتهای بسیاری در کشورهای گوناگون ایجاد شدهاند که آنالیز عملکرد آنها نشان از زیاندهی آنها دارد. سرمایهها در این زمینه کجا رفته است؟ اگر نتایج مثبت بوده پس باید شرایط امروز متفاوتتر باشد

محسن دستخوش جوان از نظر یک بنگاه اقتصادی مانند خودروسازیها، نه تنها ایجاد سایت، بلکه هرگونه فعالیتی حتی تحقیق و توسعه باید سودآور باشد. این یک اصل کلی برای هر بنگاه اقتصادی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.