بوم‹یسازی‹قطعات‹بهترین‹راهکار‹برای‹مقابله‹با‹تحریم

Sanat Newspaper - - خودرو -

تالش برای بومیسازی قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی میتواند بهترین راهکار برای مقابله با تحریمها باشد و بسیاری از مشکالت تولید را رفع کند.

به گزارش خودروکار، با آغ//از تحریمها که در نوک پیکان آن صنعت خودرو ایران اس//ت مش//کالتی برای تولید در کش//ور ایجاد ک//رد. مهمترین و کلیدیترین نکته در اینباره تامی//ن قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است.

ای//ران در صنعت خ//ودرو مانند بس//یاری از صنایع پیشرفتهایی داش//ته و بهدنبال آن صنعت قطعه نیز مشمول این امر میش//ود. جدا از تولید برخی قطعات الکترونیکی خاص بسیاری از ظرفیتها برای تولید در بخش قطعهس//ازی مغفول مانده و شاید شناسایی آنها و اتکا به توان داخلی بتواند راهگش//ای مشکل صنعت خودرو بهویژه در زمان تحریم باشد.

البته برخی کش//ورها از جمله ترکیه صنعت خودرو ندارن//د ام//ا در قطعهس//ازی توانمند هس//تند. ایران میتواند با الگوگیری از این کشورها و تدوین برنامهای دقیق عالوهبر تامین قطعات داخل با کیفیت الزم برای بازارهای جهانی نیز صادرات داشته باشد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در این زمینه به خودروکار گفت: دولت برای توسعه صنعت خودرو، به تاسیس مراکز پژوهشی برای قطعهسازی اقدام کند و روی قطع//ات راهبردی تمرکز ش//ود. وی همچنین تاکید کرد: این ظرفیت وجود دارد که بتوان قطعات با کیفیت تولید کرد اما در سالهای گذشته پژوهشهای چندانی در این زمینه انجام نش//ده اما در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای تحقق این امر است.

همچنی//ن در این زمین//ه، محمدرضا نجفیمنش، رئی//س انجمن تخصص//ی صنایع همگ//ن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور گف//ت: قطعهس//ازان ایران//ی از توانمن//دی و ظرفی//ت باالی//ی برخوردارن//د و میتوانن//د بس//یاری از قطع//ات را داخلیس//ازی کنند.

نجفیمنش اظهار کرد: پیشنهاد میشود نمایشگاهی از نداشتهها برگزار ش//ود و از شرکتهای دانشبنیان دعوت ش//ود. چه بس//ا قطعهای که توان س//اخت آن در داخ//ل وج//ود دارد، اما همچنان وارد میش//ود یا قطعهسازی با حمایت دولت بتواند قطعهای را تولید و از خروج حجم زیادی از ارز جلوگیری کند.

به گفته وی حتی در تامین مواد اولیه نیز بس//یاری از ش//رکتهای دانشبنیان در کشور فعالیت دارند که میتوانند به صنعت قطعه کمک کنند.

درحالحاض//ر م//ا بهط//ور ناآگاهان//ه از برخ//ی از ظرفیته//ای موجود غافل ش//دهایم و به واردات روی آوردهای//م. این ظرفیت و ت//وان در صنعت قطعه وجود دارد و همانگونه که در تحریم دوره قبل بس//یاری از قطعات وارداتی داخلیس//ازی شدند و صنعت خودرو بدون حضور همتایان و شریکان خارجی به حیات خود ادامه داد.

درحالحاضرحدود هزار و ۰۰۵ قطعهساز در زنجیره تامین داخلی فعالیت دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید میتواند س//بب تقویت واحدهای صنعتی ش//ده و با دانش فنی بومیس//ازی را ب//ا درصد باالیی ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.