معرفی متخلفان تامین تایر کامیونداران به نهاد قضایی

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

رئی//س کارگ//روه حملونقل کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اس//المی گفت: نهاده//ا و وزارتخانهه//ای مقصر در مشکالت کامیونداران به نهاد قضایی معرفی میشوند.

ش//ادمهر کاظ//مزاده در گفتوگ//و با خانه ملت، با اش//اره ب//ه برگزاری نشس//تهای گوناگ//ون در کمیس//یون عمران مجلس شورای اس//المی برای بررسی مشکالت کامیونداران گفت: خوش//بختانه با اقدامها و تالشهای انجام شده بخش اعظمی از مش//کالت کامیونداران رفع شده، بهویژه در بحث بیمه تکمیلی بیمه رانندگان، توزیع الس//تیک، ایجاد سامانه حملونق//ل و بار، توزی//ع عادالنه بار میان رانن//دگان و ارائه قطع//ات و تجهیزات اصلی اقدامات قابل قبول و مثبتی انجام شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از تدوین گزارش نهایی کمیس//یون عمران درباره مش//کالت کامیونداران خبر داد و گفت: این گزارش در نشستهای آینده صحن علنی مجلس قرائت میشود.

رئیس کارگروه حملونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس ش//ورای اس//المی برخی از نهادها و وزارتخانهه//ا در تامین قطع//ات و تجهی//زات کامیونداران به ویژه تامین الس//تیک قص//ور و تخلفهایی داش//تند. به عنوان نمونه، یک سلس//له قصور در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین الستیک ب//ه ویژه در بحث ثبت س//فارش و تامی//ن ارز وجود دارد که این موارد در گزارش کمیسیون به صورت کامل آمده است.

کاظ//مزاده تصری//ح ک//رد: براس//اس قان//ون، نهاده//ا و وزارتخانههای//ی ک//ه در بحث تامی//ن قطع//ات و تجهیزات کامیونداران کمکاری و قصور داش//تند برای پیگیری قضایی به نهاد قضایی ارجاع میشوند.

ای//ن نماینده م//ردم در مجلس ش//ورای اس//المی گفت: نشس//تهای کمیس//یون عم//ران ب//رای بررس//ی مش//کل کامیون//داران حدود ۳ ماه به طول انجامید، حال مس//ئوالن وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت از نخس//تین نشس//ت تا چندین نشس//ت پایانی اع//الم میکردند که مش//کلی برای واردات الس//تیک ندارند اما به یک باره در نشستهای پایانی اعالم کردند که ما اصال تخصیص ارز نداش//تیم و نمیتوانیم تجهیزات وارد کنیم.

او ادامه داد: در ش//رایط کنونی مشکل دیگری نیز بهوجود آم//ده بهط//وری که در چند ماه گذش//ته حج//م قابلقبولی الس//تیک با ارز دولتی و ارز نیمایی وارد کش//ور ش//ده حال تولیدکنندگان داخلی اعالم میکنن//د که برای واردات مواد اولیه الس//تیک نیازمند تخصیص ارز دولتی هس//تیم در غیر این صورت دچار ضرر خواهیم شد. رئیس کارگروه حملونقل کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اس//المی تصریح کرد: خوش//بختانه با پایین آمدن نرخ ارز در چند ماه اخیر قیمت الستیک و تجهیزات کامیونداران به میزان قابلقبولی تثبیت ش//ده اما تالشها برای رفع مش//کالت آنها بای//د تداوم یابد. کاظمزاده تصریح کرد: این واقعیتی است که ما در بخشهای گوناگون از جمله تامین قطعات کامیونداران بهویژه الستیک در پایان س//ال و س//ال آینده با مش//کالت بس//یاری روبهرو خواهیم بود که باید برای آن برنامهریزی انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.