تحمیل‹هزین‹ههای‹گزاف‹به‹خودروسازان‹با‹افزایش‹درصد‹تعرف ‹هها‹

خودروساز‹آلمانی‹هشدار‹داد

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

خودروس//ازی بامو بهتازگی اع//الم کرده هزینههای آن س//ال آینده میالدی در صورت تداوم جنگ تجاری امریکا و چین به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد. به گزارش ایسنا، تنشهای تجاری میان چین و امریکا در ماه مارس امسال (فروردین) پس از آن افزایش یافت که ترام//پ تعرفههای وارداتی و گمرکی کاالهای گوناگونی به ارزش ۰۰۲میلیارد دالر را به ۰۱درصد افزایش داد و پ//س از آن چین را به افزایش دوباره تعرفههای گمرکی ب//ه ۵۲درصد تهدید کرد. از آن زمان واش//نگتن و پکن چندین دور تعرفههای تالفیجویانه علیه یکدیگر وضع کردند ت//ا اینکه پس از ماهها تنش تجاری و سیاس//ی، سران این دو کشور یعنی دونالد ترامپ با شیجین پینگ در جریان نشس//ت گروه ۰۲ در بوئنس آیرس آرژانتین در مالقات و دیداری دوجانبه درباره پایان جنگ تجاری و توقف افزای//ش تعرفههای گمرکی با یکدیگر به توافق دست یافتند. پس از آنکه رئیسجمهوری ایاالت متحده امری//کا، به بهانه حمایت از محصوالت امریکایی و تولید داخلی این کش//ور، دستور قانون تعرفه واردات کاالهای خارجی ش//امل محصوالت چینی را داد، اندکی پس از ش//روع این جنگ تجاری، چین نی//ز در واکنش به آن، قانون افزایش تعرف//ه محصوالتی را که در کارخانههای مستقر در خاک ایاالت متحده امریکا ساخته میشوند را وضع کرد که بهدنبال آن، صنایع خودروس//ازی بسیاری ش//امل ش//رکتهای اروپایی که در این کشمکشهای تجاری میان این دو کش//ور نقش//ی ندارند، نیز متحمل خس//ارتهای گوناگونی ش//دهاند. حاال بهتازگی شرکت خودروس//ازی بامو اعالم ک//رده در صورتی که جنگ تجاری میان امریکا و چین پس از این مهلت ۰۹روزه و آتشبس موقت ادامه پیدا کند، هزینههای این ش//رکت در س//ال ۹۱۰۲می//الدی (۸۹-۷۹۳۱خورش//یدی) به ۱.۱میلی//ارد دالر افزایش پیدا خواهد کرد. بلومبرگ نیز پیشتر در گزارش//ی مفصل نوش//ته بود که آتش جنگ تجاری میان امریکا و چین اول از همه دامان شرکتهای خودروس//ازی و فناوری در این دو کش//ور و بسیاری از کشورهای ثالث را خواهد گرفت زیرا آنها مجبور هستند هزینهه//ای اضافی و گزافی را برای واردات محصوالت و تعرفههای گمرکی در مبادی ورودی کش//ورهایی مانند چی//ن بپردازند و ای//ن امر موجب میش//ود که قیمت مصرفکننده و نهایی محص//والت آنها نیز افزایش یابد که در نهایت منجر به کاهش خرید و فروش و از دست رفتن بازار پر اهمیت خودرو در این کشور پهناور خواهد ش//د. چین با توجه به جمعیت باال و تنوع در سلیقه و قدرت خرید مردم، از اهمیت خاص و بسزایی برای همه ش//رکتهای فناوری، خودروسازی ...و برخوردار است و کاهش میزان خرید و فروش در بازار این کشور تاثیرات منفی قابلمالحظهای را روی میزان فروش شرکتهای گوناگون میگذارد. نیکوالس پیتر، مدیر امور مالی بامو در س//خنرانی خود در برابر س//رمایهگذاران این شرکت گفت: هدف سودآوری استراتژیک ما بین ۸ تا ۰۱درصد بدون تغییر باقی میماند. رسیدن به یک هدف سودآور در سال ۹۱۰۲(۸۹-۷۹۳۱) بستگی به عوامل گوناگونی دارد. تعرفهه//ای گمرکی میان ای//االت متحده امریکا و چین موجب افزایش چند صد میلیون دالری در مخارج و هزینههای اضافی بامو خواهد ش//د. همچنین انتظار میرود نوس//انهای نرخ ارز و قیمت کاالها هم در سال آینده به پیشرفت منفی خود ادامه داده و تاثیرات منفی گستردهای را روی قیمت و بازار فروش ما بگذارد. چندی پیش بود که نیکوالس پیتر، در گفتوگویی با گزارشگر مجل//ه اختصاص//ی خ//ودرو Automobilwoche خاطرنشان کرده بود که در صورت تداوم جنگ تجاری میان ای//االت متحده امریکا و چی//ن و همچنین قانون افزایش تعرفه واردات محصوالت مختلف اعم از خودرو، ش//رکت خودروس//ازی بامو آلمان در س//ال آینده نیز بهش//دت تحتتاثیر ای//ن تحوالت ق//رار خواهد گرفت به گونهای ک//ه درآمدزایی آن نیممیلی//ارد یورو (۹۷۵ میلی//ون یورو) کاهش پیدا خواهد کرد. مکس واربرتون بهعنوان یکی از تحلیلگ//ران فعال در حوزه بازار خودرو میگوید صنایع خودروسازی با توجه به اهمیت گسترده و بسزایی که دارند، بهطورمعمول نخستین قربانی تغییر و تحوالت در قوانین زیستمحیطی، تعرفههای وارداتی، گرمایش زمین، مسائل سیاس//ی و آلودگی هوا بهشمار میرون//د. البته یکی دیگر از دالی//ل افزایش هزینهها، قوانین سختگیرانه زیستمحیطی است که آنها را ملزم ک//رده فناوریهای بهتر و بیش//تری در محصوالت خود اس//تفاده کنند تا آالیندگی کمتر و س//وخت بهینهتری داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.