انرژی باد، دستخوش تغییرات آب و هوایی شد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

پژوهش//گران دریافتن//د گرم ش//دن آب اقیان//وس هند به تضعیف چرخه موس//می و کاهش نی//روی توربینهای بادی منجر میشود.

به گزارش خبرآناین به نقل از ساینس، بر اساس مطالعات جدی//د، گرم ش//دن اقیانوس هند ناش//ی از تغییرات اقلیمی جهانی ممکن اس//ت موجب کاهش شدید ظرفیت قدرت باد در هند شود.

بر پای//ه مطالعه جدید پژوهش//گران دانش//گاه ایالتی ه//اروارد، هند، س//ومین کش//ور منتش//رکننده گازهای گلخان//های بع//د از چین و ایاالت متحده امریکاس//ت که میلیارده//ا دالر برای انرژی بادی هزین//ه کرده و اهداف بلندپروازانهای ب//رای ظرفیت تولید برق بادی در طول ۵ س//ال آینده داشته و قصد دارد که استفاده از انرژی باد را دو برابر کند.

توربینهای بادی در جنوب و غرب هند س//اخته ش//دهاند تا بادهای موس//ومی را جذب کنند. با این حال، پژوهشگران دریافتن//د در نتیجه گرم ش//دن آب اقیان//وس هند، بادهای موس//می تضعیف و منجر به کاهش مداوم نیروی باد خواهد شد.

منگ گائو، پژوهش//گر این مطالع//ه اظهار کرد: اگرچه هند س//رمایهگذاری بس//یاری در زمینه نیروی باد برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و مسائل مرتبط با آلودگی هوا کرده اما این سرمایه به دلیل تغییرات آب و هوا در معرض خطر است.

پژوهش//گران اظه//ار کردند که ۳۶ درص//د از تولید انرژی ساالنه باد در هند از بادهای موسمی بهار و تابستان به دست میآید.

در طول ۰۴ س//ال گذش//ته، این ظرفیت انرژی حدود ۳۱ درصد کاه//ش یافته و انرژی کمتری در این زمان از بادهای موسمی تولید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.