پیشنهاد مجلسیها برای تخصیص عادالنه سهمیه بنزین

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

کمیت//ه اقتصاد مقاومتی مجلس با انتش//ار یک گزارش سیاس//تی با عنوان «تخصیص س//همیه بنزی//ن به هر نفر بر بس//تر کد ملی خانوار» پیشنهادی درباره سهمیهبندی بنزین ارائه کرد که بر اس//اس آن س//همیه بنزین یارانهای باید به ص//ورت «ماهانه ۰۳ لیتر بنزی//ن ۰۰۰۱ تومانی به ازای ه//ر فرد» در نظر گرفته ش//ود و ن//رخ مصارف مازاد بر س//همیه نیز(نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش س//همیه ش//کل میگیرد یا از سوی دولت تعیین ش//ود. به گ//زارش خانه مل//ت، کمیته اقتص//اد مقاومتی مجل//س ش//ورای اس//امی در یک گ//زارش سیاس//تی با عن//وان «تخصیص س//همیه بنزین به هر نفر بر بس//تر کد ملی خانوار» پیش//نهادی درباره سهمیهبندی بنزین ارائه کرد. بر مبنای این گزارش، الگوی تخصیص سهمیه بنزین ب//ه هر خودرو که در س//الهای ۶۸۳۱ تا ۴۹۳۱ بر بس//تر کارت س//وخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنت//رل قاچاق داش//ت. با این وجود، اف//رادی که خودرو نداشتند یا کممصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا شد چراکه بنزین یارانهای فقط به افراد دارای خودرو و موتورس//یکلت تعلق میگرف//ت و این مصداق تخصیص ناعادالن//ه و غیربهینه منابع بود. بر اس//اس این گزارش، حال ک//ه دولت بنا دارد دوباره کارت سوخت را فعال کند و از مزایای آن بهره ببرد، ضروری اس//ت در الگوی اجرای آن بازنگری ش//ود. الگوی پیش//نهادی جایگزین، «تخصیص س//همیه ب//ه هر فرد بر بستر کد ملی سرپرست خانوار» است. بر این مبنا، پیشنهاد میشود سهمیه بنزین یارانهای به صورت «ماهانه ۰۳ لیتر بنزی//ن ۰۰۰۱ تومان//ی ب//ه ازای هر ف//رد» در نظر گرفته ش//ود و این سهمیه بر بس//تر کد ملی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر س//همیه نیز(نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش س//همیه شکل میگیرد، تعیین شود. در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کممصرف هس//تند، میتوانند با فروش س//همیه خود در بازاری متشکل از طریق س//ازکارهای نرمافزاری، از مابهالتف//اوت ن//رخ آزاد و نرخ یاران//های بنزین به صورت مستقیم بهرهمند ش//وند. از این رو، مسئله پرداخت یارانه نق//دی دیگر برای دولت وجود نخواهد داش//ت و به صورت خودکار این یاران//ه تخصیص مییابد. همچنین از آنجا که در این سازکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل قاچاق و تخصیص یارانه پنه//ان انرژی به پرمصرفها نیز برطرف میش//ود. در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت تکلیفی نیز از س//وی دولت وج//ود دارد. در واقع دولت میتوان//د بهصورت گامبهگام و با اتخاذ سیاستهای هوش//مندانه، نرخ دوم را بهتدریج به س//مت قیمت فوب خلیجفارس س//وق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.

بر اس//اس این گزارش، تخصیص س//همیه بنزین به هر فرد بر بستر کد ملی خانوار، مزایای زیادی نسبت به الگوی تخصیص س//همیه به هر خودرو برای م//ردم و دولت دارد. این مزایا عبارتند از:

* ب//ه عدالت نزدیکتر اس//ت چراک//ه خانوارهای بدون خ//ودرو یا کممصرف نی//ز از دریافت س//همیه بنزین خود سود کسب میکنند. بنابراین، همه خانوارها از یارانه بنزین بهرهمند میشوند.

* مش//کل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرفها را به صورت دائمی حل میکند زیرا نرخ آزاد تعیینش//ده با هر سناریو، به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده است. از این رو، انتقال بنزین به کشورهای همسایه به صورت شفاف و با قیمت منصفانه انجام میشود. پرمصرفها نیز یارانه اضافی دریافت نمیکنند.

* افزای//ش یارانه نق//دی مازاد بر ۵۴ ه//زار تومان فعلی در کار نخواه//د بود. در واقع، مناب//ع یارانه نقدی از اختیار دولت خارج ش//ده و مس//تقیمدر اختیار خ//ود مردم قرار خواهد گرفت و از اقش//ار پردرآمد و دهکهای باال به اقشار کمدرآمد منتقل میشود.

* یاران//ه نقدی به صورت مس//تقیم و کاما هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل میشود. در واقع، دیگر ضرورت ندارد دولت در تش//خیص خانوارهای نیازمند دخالت کند بلک//ه یارانه بنزی//ن به صورت خودکار از اقش//ار پردرآمد و پرمصرف ب//ه خانوارهای بدون خودرو یا کممصرف منتقل میش//ود. به طور مش//خص خانوارهای بدون وسیله نقلیه بیش//ترین سود نقدی را از اجرای این طرح خواهند داشت. ب//ه عنوان مث//ال، در صورتی یک خانواده ۴ نفره س//همیه بنزی//ن خود را به نرخ ۰۰۰۲ تومان بفروش//د، ماهانه ۰۴۲ هزار تومان سود نقدی خواهد داشت.

* نارضایتی عمومی از تغییر نرخ بنزین ایجاد نمیش//ود چراکه اگر نرخ آزاد بنزین به هر دلیل کاهش یابد، بخش//ی از جامعه رضایت بیش//تری خواهند داش//ت و بخشی دیگر درآمدش//ان کم میشود؛ اگر نرخ آزاد بنزین گران شود نیز درآمد دهکهای پایین افزایش مییابد و در مقابل به هزینه بنزین پرمصرفها افزوده میشود.

* در ای//ن مدل، روزانه به ط//ور تقریبی ۰۸ میلیون لیتر بنزین س//همیهای توزیع میشود. اگر تولید فعلی بنزین در داخ//ل روزانه ۵۹ میلیون لیتر در نظر گرفته ش//ود، دولت روزان//ه ۵۱ میلی//ون لیتر بنزین با ن//رخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخ//ت یا آن را با همین قیمت صادر خواهد کرد. در نتیجه، با فرض اختاف قیمت۰۰۰۲ تومانی نرخ فروش آزاد نسبت به نرخ سهمیه، دولت روزانه ۰۳ میلیارد تومان و ساالنه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد نسبت به وضعیت فعلی خواهد داش//ت. ای//ن درآمد بهطور کامل میتواند ب//رای ارتقای زیرس//اختها، تقویت حملونقل عموم//ی، حمایت از س//وختهای جایگزین و بهس//ازی راههای روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.