کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

رئیس س//ازمان دامپزش//کی کش//ور گفت: ب//ا تمهیدات بهداش//تی و مراقبتی این س//ازمان و همکاری فعاالن بخش خصوص//ی، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در س//طح کش//ور کنترل شده و جای نگرانی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، س//ال گذش//ته به دنبال شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اس//تان قزوین ۵ میلیون قطعه جوجه معدوم ش//دند. علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جریان س//فر خود به قزوین از یک واحد مرغداری در شهرستان آبیک نیز بازدید کرد.

رفیعیپور در جمع مدیرکل و کارکنان دامپزش//کی قزوین افزود: ت//داوم کنترل این بیماری در گ//رو مراقبتهای ویژه بهداشتی از سوی صاحبان و کارکنان مرغداریها و همچنین رعایت موارد بهداشتی در صنف پرندهفروشان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: واکسیناسیون طیور نقش مهمی در پیش//گیری از بروز این بیماری در سال جاری داش//ته اس//ت. رفیعیپ//ور یادآور ش//د: صنعت طیور قزوین در س//الهای ۵۹ و ۶۹ بیش//ترین واکسیناس//یون را در براب//ر تهدیدهای آنفلوآنزا در س//طح کش//ور اعمال کرد و عملکرد خوبی را از این اس//تان در حوزه پیش//گیری ش//اهد بودیم. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: حمایت از تولید ملی مستلزم توجه بیشتر به واحدهای تولیدی است و در این راس//تا نیازهای دامپزشکی واحدهای طیور را برطرف خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.