حمایت‹از‹واحدهای‹صنعتی‹صادراتگرا‹و‹دان‹شبنیان‹

مدیرعامل‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹البرز‹خبر‹دا‹د‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز گف//ت: هفتمین کارگروه توس//عه مدیریت ش//رکت شهرکهای صنعتی استان البرز برگزار شد.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنع//ت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز، محمدامین بزازیپور فرشی اظهار کرد: در این جلس//ه درباره برنامههای کارگروه بحث و تبادلنظر شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در این جلسه با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: حمایت از واحدهای زیر پوش//ش در راستای توسعه صادرات کاالها و خدمات در شرایطی که کش//ور ما درگیر جنگ اقتصادی اس//ت، یک امر بدیهی است. بزازیپور فرشی با اشاره به اینکه توسعه خوش//هها و شبکه کس//بوکار، حمایت از واحدهای صادراتگرا، برندس//ازی و حمایت از مصرف کاالهای ایران//ی از اهداف مدنظ//ر کارگروه توس//عه مدیریت اس//ت، افزود: بای//د واحدهای صنعت//ی صادراتگرا و ش//رکتهای دانشبنیان مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در ش//رایط تحریم با اس//تفاده از فکر و نبوغ ایران//ی، از ای//ن آزمون هم س//ربلند بی//رون بیایند. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان البرز با اش//اره به صحبتهای اخیر وزی//ر صنعت مبنیبر حمای//ت از تولیدکنندگان کاالهای//ی که واردات آنها به داخل کشور ممنوع است، اظهار کرد: در این راستا واحدهای تولیدی که اقدام به تولید کاالهای ممنوعه کنن//د، یا س//رمایهگذارانی که قصد س//رمایهگذاری در این حوزهها را داش//ته باش//ند، حمایتهای ویژه دریافت میکنند، ضم//ن اینکه درباره دریافت زمین ...و نیز کمکهای بسیار خوبی برای اینگونه واحدها در نظر گرفتهایم. بزازیپور فرش//ی با اشاره به اینکه تعداد بیش از ۰۰۴۱ رقم کاال در فهرس//ت کاالهای ممنوعه ق//رار دارند، ادامه داد: تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم مبارزه با فساد اداری و حمایت از تولی//دات صادراتمحور همواره در دس//تور کار ما قرار دارد و امیدواریم با درایت وزیر و توانمندیهایی که در واحدهای تولیدی کش//ور وج//ود دارد، زمینه به گونهای فراهم ش//ود ت//ا عالوهبر تامین نیاز داخل، در زمینه صادرات نیز جهش خیرهکنندهای داش//ته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.