بازدید‹رایزنان‹بازرگانی‹کشورهای‹خارجی‹از‹شهرک‹صنعتی‹کاسپین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

رایزنان بازرگانی س//فارت ۷ کشور خارجی در ایران از نمایش//گاه دائمی توانمن//دی و محص//والت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعت//ی قزوین در ش//هرک صنعتی کاسپین بازدید کردند.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نق//ل از روابطعموم//ی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین، در ای//ن بازدید رایزنان بازرگانی س//فارت آلم//ان، بالروس، جمهوری آذربایجان، تاجیکس//تان، عراق، گرجستان و پاکستان با محصوالت و دستاوردهای شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین آشنا شدند.

این بازدید با هدف آش//نایی رایزنان بازرگانی کشورهای یاد شده با توانمندی واحدهای تولیدی مس//تقر در شهرکهای صنعتی قزوین و با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی در این شهرکها انجام شد.

در نمایش//گاه دائم//ی محص//والت و کااله//ای صنای//ع کوچک و واحدهای شهرکها و نواحی صنعتی قزوین واقع در شهرک کاسپین که از ۲سال گذش//ته راهاندازی شده، بیش از ۰۰۲ نمونه از تولیدات واحدهای مستقر در شهرکهای مختلف صنعتی این استان به نمایش گذاشته شده است.

‹استقرار‹۹۱‹سرمای ‹هگذار‹خارجی‹در‹قزوین ‹

حمیدرضا خانپور، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین گفت: ۹۱ س//رمایهگذار خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی قزوین فعالیت میکنند.

خانپور در حاش//یه بازدید رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارت ۷ کشور خارج//ی در ای//ران در مرکز خدامت فناوری و کس//بوکار کاسپین افزود: این س//رمایهگذاران در ش//هرکهای صنعت//ی کاس//پین، لی//ا و حیدریه

کنند. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین اظه//ار کرد: س//رمایهگذاران خارج//ی حاضر در ش//هرکهای صنعت//ی قزوین از کشورهای آلمان، ترکیه، کرهجنوبی، لهس//تان، ایتالیا، کانادا، آلمان، هندوستان، ترکیه، فرانسه، اردن، عراق و پاکستان هستند.

خانپور با اشاره به سرمایهگذاری این شرکتها تصریح کرد: افزونبر ۰۸۲ میلیون دالر س//رمایهگذاری این واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی اس//ت که با اش//تغال ۲ هزار و ۹۸ نفر در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین مستقر شدهاند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین افزود: ۲۱ واحد در ش//هرک صنعتی کاس//پین، ۶ واحد در شهرک صنعتی لیا و یک واحد در شهرک حیدریه مستقر هستند.

خانپور محصوالت تولیدی این ش//رکتها را ماش//ین لباسشویی و ظرفش//ویی، فولیهای خودرو، بطری از پلیاتیل//ن، مواد پلیاورتان، م//واد اولیه داروهای ش//یمیایی، داس و درگ//ز، پارچه و پرده توری، پیستون خودرو، تس//مه خودرو، ورق کارتن چند ال، شیر استریلیزه و پنیر س//فید ایرانی، ورقهای فش//رده چوبی با روکش پیوی سی ...و برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.