جزئیات توزیع ۸۲ هزار میلیارد تومانی منابع ارزی

Sanat Newspaper - - خبر -

صندوق توسعه ملی حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان س//پردهگذاری ریالی به منظور پرداخت تس//هیالت در دو بخش اصلی «آب و کش//اورزی» و همچنین «صنعت و معدن» انجام داده است.

در این بین با وجود تاکید بر س//هم مساوی این بخشها، س//رعت گردش وجوه سپردهگذاری شده در صنعت و معدن بیشتر بوده است.

به گزارش ایرنا، از ابتدای س//ال ۴۹۳۱ و براساس قان//ون تنظی//م بخش//ی از مق//ررات مال//ی دولت، صندوق توس//عه ملی مکلف ش//د هرسال بخشی از منابع ورودی صن//دوق را بهطور ریالی به دو بخش تعیینشده، اختصاص دهد.

بر این اس//اس صندوق توس//عه ملی باید س//االنه ۰۱درصد را برای پرداخت تس//هیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاهه//ای اقتصادی متعلق به موسس//ههای عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیستمحیطی، مالی و اهلیت متقاضی بهش//کل پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیطزیس//ت و صادرات محصوالت کش//اورزی در بانکه//ای دولت//ی و خصوصی داخلی سپردهگذاری کند.

این درحالیاست که عملکرد صندوق توس//عه ملی در رابطه با این دو تکلیف قانونی از سال ۴۹۳۱ نشان میدهد در این سال، حدود ۷۴۹۴ میلیارد تومان، در س//ال ۵۹۳۱ نی//ز ۵۹۰۶ میلی//ارد توم//ان، در س//ال گذش//ته ۱۱ هزار و ۰۰۲ میلیارد تومان و در نیمه نخست امس//ال ح//دود ۰۳۰۳ ه//زار میلیارد توم//ان در ۵۲ بانک دولتی و خصوصی س//پردهگذاری کرده و تا پایان شهریور امس//ال مانده قاب//ل تخصیص از محل قراردادهای س//پردهگذاری ریالی فعال حدود ۰۰۲۶ میلیارد تومان بوده است.

همچنی//ن تا پای//ان نیمه نخس//ت امس//ال با تاکید بر قانون حمایت از توسعه و ایجاد اش//تغال پایدار در مناطق روس//تایی و عشایری که باید با اس//تفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام ش//ود، ح//دود ۰۰۰۳ میلی//ارد تومان در دو مرحل//ه در بانکه//ای منتخب سپردهگذاری ش//ده است و تسهیالت اعطایی از محل این منابع به طرحهای غیردولتی در حوزه کش//اورزی، منابع طبیع//ی، مع//ادن کوچ//ک، فن//اوری اطالعات، گردش//گری، صنایع دستی، تمام//ی فعالیتهای مرب//وط به فرش دس//تباف و خدم//ات در مناط//ق روس//تایی و عش//ایری و همچنی//ن ب//رای تامی//ن س//رمایه در گ//ردش واحده//ای تولیدی مس//تقر در نواحی صنعت//ی روس//تایی و ش//هرهای زی//ر ۰۱ هزار نفر جمعی//ت اختصاص پیدا میکن//د. ب//ر ای//ن اس//اس مجم//وع س//پردهگذاریهای ریال//ی صن//دوق از ابت//دای س//ال ۴۹۳۱ ت//ا پای//ان ش//هریور امس//ال ب//رای بخشه//ای تعیین ش//ده ب//ه منظ//ور اختص//اص ۰۱درص//د مشخصش//ده ح//دود ۸۲ ه//زار و ۰۰۲ میلی//ارد توم//ان ب//وده اس//ت. اما توزی//ع س//پردهگذاری ریال//ی صندوق توس//عه ملی در بخشهای مختل//ف از این حکایت دارد که با وجود س//هم مس//اوی بخشهای «آب و کش//اورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی» و «صنعت و معدن و گردش//گری» از منابع ارزی که هر س//ال تبدیل به ریال میش//وند، به واس//طه آنکه بیش//تر س//پردهگذاریهای صن//دوق در بخ//ش صنعت و معدن برای پرداخت تس//هیالت سرمایه در گردش انج//ام میش//ود، وج//وه س//پردهگذاری ش//ده در این بخش از س//رعت گردش بیش//تری نس//بت به سپردهگذاریهای بخش آب و کشاورزی که بیشتر برای س//رمایه ثاب//ت پرداخت میش//وند، برخوردار اس//ت. البته دلیل این جریان به این برمیگردد که مدت قراردادهای س//رمایه در گردش ۲سال و مدت قراردادهای سرمایه ثابت ۷ سال بوده، درنتیجه بازه زمانی بازگشت منابع از محل قراردادهای سرمایه در گردش سریعتر است.

مجموع سپردهگذاریهای ریالی صندوق از ابتدای سال ۴۹۳۱ تا پایان شهریور امسال برای بخشهای تعیین شده به منظور اختصاص ۰۱درصد مشخصشده حدود ۸۲هزار و ۰۰۲ میلیارد تومان بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.