۰۱درصد‌کارکنان‌دولت‌سال‌آینده‌ساماندهی‌م ‌یشوند؟

Sanat Newspaper - - خبر -

س//خنگوی ستاد بودجه س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور درباره اخباری مبنی بر اینکه س//ازمانهای اجرای//ی میتوانند س//ال آینده حداکث//ر ۰۱درصد نیروهای مازاد خود را جابهجا، بازخرید یا بازنشسته کنند، توضیح داد.

م//ژگان خانل//و درباره اخب//اری مبنی ب//ر اینکه س//ازمانهای اجرایی میتوانند سال آینده حداکثر ۰۱درصد نیروهای مازاد خود را با لحاظ یک ش//رط اقداماتی مانند فس//خ قرارداد، جابهجایی و بازخرید انجام دهند، به ایس//نا گفت: اجرای جزء (۳) تبصره (۰۲) الیحه بودجه س//ال آینده در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزو آثار مترتب بر اج//رای بودجهریزی مبتن//ی بر عملکرد است.

وی اظه//ار کرد: اجرای این بند از رس//وب نیروی انس//انی م//ازاد ب//رای انج//ام فعالیته//ای مصوب س//ازمانهای اجرای//ی جلوگیری ک//رده و با انتقال آنان به س//ازمانهایی که ب//ه تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارآیی نیروی انس//انی خواهد شد.

بر اس//اس اعالم س//ازمان برنام//ه و بودجه، خانلو گفت: س//ازمان اجرایی موظف اس//ت محل خدمت دیگری برای این افراد مش//خص کند و س//پس آنها را انتقال دهد.

به گفت//ه او، درصورتیکه فرد ب//ا این جابهجایی موافقت نکند، س//ازمان اجرایی میتواند براس//اس قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط، وی را بازنشسته یا بازخرید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.