کارگران‌سبد‌حمایتی‌را‌از‌«امکان»‌بگیرند

رئیس‌اتحادیه‌کارگران‌قراردادی‌پیشنهاد‌کرد:‌

Sanat Newspaper - - خبر -

رئیس اتحادی//ه کارگران ق//راردادی و پیمانی با تاکید بر توزیع س//ریعتر بس//تههای حمایت غذایی به کارگران و بازنشس//تگان، پیش//نهاد کرد: بس//ته حمایتی از طریق اتحادیه «امکان» در اختیار کارگران قرار گیرد.

فت//حاهلل بیات به ایلن//ا اظهار کرد: وقت//ی طرحی ملی میش//ود بای//د همه قش//رها و گروهها را پوش//ش دهد و کارگ//ران و بازنشس//تگان تامین اجتماعی ه//م جزو آن بهشمار می آیند.

وی پرداخت بس//ته حمایتی ب//ه خانوارهای کارگری و مستمریبگیران را منوط به تامین اعتبار مورد نیاز دانست و اف//زود: با توجه به اینکه دول//ت تامینکننده بودجه این طرح است، بر اساس منابع پیشبینیشده اقدام میکند، از اینرو برای اجرای طرح در حوزه کارگران و بازنشس//تگان بای//د بودج//ه الزم در اختیار س//ازمان تامی//ن اجتماعی گذاشته شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال از توزیع بستههای حمایت غذایی از سوی اتحادیه امکان اس//تقبال کرد و گفت: با توجه به اینکه کارگران «امکان» را میشناس//ند و تاحدوی قبول دارند و کاالهای اساس//ی خود را از این تعاونی تهیه میکنند، اگر توزیع سبد کاالی کارگران از طریق این اتحادیه انجام شود، بهتر است.

بی//ات افزود: اگر بس//ته حمای//ت غذایی ی//ا مباحث و موضوعهای اینچنینی از س//وی اتحادی//ه امکان (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران) که تش//کلها و سازمانهای کارگری نسبت به آن شناخت دارند و مورد اعتماد کارگران هم است، توزیع شود، عالوه بر ایجاد نظم و ترتیب از س//ردرگمی و بالتکلیف//ی کارگران جلوگیری ک//رده و موجب میش//ود مایحتاج ض//روری و مورد نیاز کارگران با کمترین هزینه و در اسرع وقت تامین و عرضه شود.

ب//ه گفته این مقام مس//ئول کارگری با توج//ه به آنکه وجه بس//تههای حمایتی نقدی نیست و فقط برای خرید کاال اختص//اص یافته، کارگ//ران میتوانند ب//ا مراجعه به تعاونیه//ای «امکان» نزدیک محل س//کونت خود، اعتبار شارژ ش//ده را صرف خرید کاالها و مایحتاج موردنیازشان کنند.

بی//ات تصری//ح کرد: ب//ه دلی//ل کاهش ق//درت خرید خانواره//ای کارگری، توزیع بن کاال و فراهم کردن امکان خرید به ش//کل اقساطی ازس//وی اتحادیه امکان، هم در معیش//ت کارگران موثر اس//ت و هم تعاونیه//ای امکان را تقوی//ت میکن//د ت//ا کاالی باکیفیت و قاب//ل رقابت با فروشگاههای بیرونی عرضه کنند.

بی//ات همچنی//ن ب//ه ط//رح همسانس//ازی حق//وق بازنشس//تگان اش//اره کرد و گفت: متاس//فانه منابعی که برای اج//رای این طرح در بودجه درنظر گرفته میش//ود ناچیز و ناکافی اس//ت، در صورتیکه اگر نیت این است که همسانسازی را عملیاتی کنند با این حداقلها امکانپذیر نیس//ت. ما معتقدیم دولت باید بودجه مناسبی برای این ط//رح اختصاص بدهد تا بخش زیادی از بازنشس//تگان را ش//امل شود. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همسانس//ازی حقوق بازنشس//تگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن دانسته و گفته بود برای همسانس//ازی به ۰۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.