وظیفه‹ای‹جدید‹برای‹وزارت‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

نماین//دگان مجل//س، وزارت صنعت، مع//دن و تجارت را موظف به ایجاد س//امانه متمرکزی برای درج فهرس//ت توانمندیه//ای محص//والت داخلی کردند. ب//ه گزارش روابطعمومی مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح ۰۰۱ درصد استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ماده ۴ ای//ن طرح را با ۰۶۱ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۴۳۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. بر اساس بند (الف) ماده ۴ این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

۱- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانههای موج//ود، س//امانه متمرک//زی را ب//رای درج فهرس//ت توانمندیهای محصوالت داخلی ساماندهی کند.

۲- ب//ا رعای//ت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مس//تمر محیط کس//بوکار مصوب ۶۱/۱۱/۰۹۳۱ با اصالحات و الحاقات بع//دی و دریافت نظرهای اتاقها کانون عالی انجمنهای صنف//ی کارفرمایی ایران و دیگر تش//کلهای سراس//ری کارفرمای//ی و کارگری در مدت ۴ م//اه پس از الزماالجرا ش//دن این قان//ون اقدام به درج فهرس//ت توانمندیهای محصوالت داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کاالها و عرضهکنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی-س//اخت، فناوریه//ای داخل//ی و رتبهبن//دی در س//امانه متمرکز موضوع جزء یک این بند کند. اطالعات این س//امانه باید به صورت مس//تمر روزآمد شود و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل محصوالت داخلی و نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل روی محصوالت را حداکثر در دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این بند درج کند.

تبص//ره: آییننام//ه اجرایی این جزء مش//تمل بر روش اح//راز عمق س//اخت داخ//ل و تحقق آن ب//ا رعایت مواد ۲ و ۳ قان//ون بهبود مس//تمر محیط کس//بوکار مصوب ۶۱/۱۱/۰۹۳۱ ب//ا اصالح//ات و الحاقات بعدی از س//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداش//ت در م//دت ۴ ماه بعد از الزماالجرا ش//دن این قانون تهیه و ابالغ میشود. حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرحهای(پروژهه//ای خود) در مرجع ذیربط نس//بت به انتش//ار فهرست و مش//خصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کند. فهرس//ت کاالها و خدمات خارجی مورد نی//از طرحهای(پروژههای) موضوع ای//ن بند و همچنین نیازهای دوران بهرهبرداری طرحهای(پروژههای) خود را با درج مش//خصات فنی و استانداردهای مربوط در سامانه موضوع این ماده اعالم کند.

تبص//ره ۱: درباره اق//الم نیازهای دفاعی کش//ور طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل میشود.

تبص//ره ۲: خری//د خارجی اقالم این ج//زء اعم از اینکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی انجام شود در صورتی که حداقل ۳ ماه قبل از ش//روع فرآیند خرید در س//امانه نامبرده بارگذاری نش//ده باش//د، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار یا فوریت با درخواست باالترین مقام س//ازمان و ارائه مس//تندات و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت این زمان قابل کاهش است.

اس//تاندارد مورد نظر کاال و خدمات مورد نیاز را تعیین

و در سامانه موضوع این ماده اعالم کند و در صورت نبود استاندارد مدون پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

محص//والت داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید صالحیت داخلی، یا بینالمللی را مورد قبول و تایید قرار دهند.

تبصره: در صورتی که نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون اس//تانداردهای مورد نظر خود را ب//ه صورت غیرمتعارف تعیی//ن کنند با اعتراض تش//کل تخصصی س//ازندگان و پیمانکاران طراحی-تدارک-س//اخت- موضوع به سازمان ملی اس//تاندارد ایران ارجاع میش//وند و با بررسی الگو با هم//کاری طرفه//ای ذینفع و س//ایر نهاده//ای مربوط حداکثر در مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم س//ازمان ملی استاندارد برای نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون الزماالجرا است.

نماین//دگان مجلس همچنین بن//د ۴ و ۲ تبصره آن را برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دادند که در آن موضوع رتبهبن//دی تولیدکنندگان کاال و عرضهکنندگان خدمات آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.