آمادگی «ایتکو» برای همکاری با شرکتهای صنعتی عراق

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مدیرعام//ل ش//رکت تجاری صنعت//ی عیونالواح//ه عراق در دیدار با مدیرعامل ش//رکت توربین توان گس//تر ایرانیان خواستار همکاریهای مشترک صنعتی شد.

به گزارش ایدرونیوز، عباس حس//ین مهدی، مدیر شرکت تجاری صنعتی عیونالواحه عراق در دیدار با احمد خادمالمله مدیرعامل شرکت توربین توانگستر ایرانیان(ایتکو) خواستار بهرهگیری از دانش فنی ایتکو در زمینه تعمیر تجهیزات دوار و ساخت قطعات انواع توربین و مولدهای برق شد.

در این دیدار مهندس مهدی با اش//اره به نیاز صنعت عراق به فناور و دانش بومیس//ازی قطعات و تعمیر انواع تجهیزات دوار، پیش//رفتهای جمهوری اس//المی ایران در این زمینه را تحس//ین کرد و خواستار اس//تفاده از تجربههای ایتکو در این زمینه ش//د. احمد خادمالمله، مدیرعامل شرکت توربین توانگس//تر ایرانیان نیز ضمن تشریح توانمندیهای شرکت ایتکو در بومیس//ازی قطعات انوع تجهیزات دوار گفت: ایتکو شرکتی دانشبنیان است که با بهرهگیری از دانش و تخصص مهندس//ان جوان توانسته اس//ت بیش از ۲ هزار قطعه انواع موتورهای فعال در بخش حملونقل ریلی، نفت و گاز، صنعت هوایی و نیروگاهی را بومیسازی کند.

خادمالمله با اش//اره به قرابت فرهنگ//ی و تاریخی دو ملت ای//ران و عراق آمادگی ش//رکت توربین توانگس//تر ایرانیان برای انتقال دانش فنی و تجربههای این ش//رکت در طراحی، س//اخت، نگهداری و تعمی//ر انواع قطعات تجهی//زات دوار و نیروگاههای مقیاس کوچک به کش//ور عراق از طریق شرکت عیونالواحه را اعالم کرد.

در این دیدار طرفها توافق کردند فهرس//تی از زمینههای همکاری مشترک را با یکدیگر تبادل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.