جریمه میلیاردی یک متخلف در قاچاق لوازم یدکی خودرو

Sanat Newspaper - - خودرو -

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت یک ف//رد متخلف در ارتباط با نگه//داری کاالی قاچاق لوازم یدکی خودرو در تعزیرات حکومتی استان سمنان خبر داد.

ب//ه گزارش خ//ودروکار، رض//ا محمدی، مدی//رکل تعزیرات حکومتی اس//تان سمنان از محکومیت ۱۲۳میلیاردی یک فرد متخلف خبر داد و گفت: این پرونده در شهریور ماه به تعزیرات حکومتی گزارش شد.

وی ادام//ه داد: ب//ا توجه به گزارش اولیه نهاد کاش//ف ارزش تخل//ف به مبلغ ۰۰۰۱میلیارد ریال اعالم ش//د که پس از ارائه م//دارک و مس//تندات از س//وی ف//رد خاطی به ش//عبه و طی تش//ریفات قانونی و محرز ش//دن تخلف، شعبه مربوط با توجه به محتویات پرونده، فرد خاطی را به جزای نقدی محکوم کرد.

محم//دی توضی//ح داد: این فرد ب//ه جزای نق//دی به مبلغ ۱۲۳میلی//ارد و ۲۰۶میلی//ون ۸۲۵ه//زار و ۵۵۹ریال و ضبط بخشی از کاالی قاچاق محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.