خودروسازان باید ارزبری خود را ۰۱درصد کاهش دهند

Sanat Newspaper - - خودرو‌بی‌نالملل -

براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، خودروسازان باید در سال ۸۹ میزان ارزبری تولیداتشان را ۰۱درصد کاهش دهند.

فرش//اد مقیمی، معاون امور صنای//ع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با پرش//ینخودرو، با اعام این خبر گفت: در نشس//ت اخیر س//تاد اقتصاد مقاومتی که ب//ا حضور معاون اول رئیسجمهوری برگزار ش//د توجه به افزایش داخلیسازی در صنع//ت خ//ودرو مورد تاکید ق//رار گرفت و بر این اس//اس هدفگذاری برای افزایش س//هم داخلی قطعات در سال۸۹ در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: براساس هدفگذاری انجامشده در این س//تاد خودروس//ازان ملزم ش//دند تا در سال۸۹ میزان ارزبری تولیداتشان را ۰۱درصد کاهش دهند تا عمق ساخت داخل خودروها بهتدریج افزایش یابد. معاون امور صنایع وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت تصریحکرد: به همی//ن منظور مقرر ش//د تا با برگزاری چندین نمایشگاه از جمله نمایشگاه خودرو تهران، شرکتها قطعات وارداتی مورد نیاز صنعت خودرو را در معرض دید قطعهسازان، طراحان و شرکتهای دانشبنیان قرار دهن//د تا با حمایت این ش//رکتها و تقویت توان صنعت قطعه بهمنظور افزایش سهم داخلیسازی خودروها در کشور گامهای مناسبتری برداشته شود. او تاکید کرد: همچنین در راستای این هدف با دعوت و هماهنگی با صندوق نوآوری و ش//کوفایی مقرر ش//د تا این صندوق نیز حمایتهای الزم در حوزه صنایع دارای اولویت بهویژه خودروس//ازی را داشته باشند. مقیمی در پایان با اش//اره به هدفگ//ذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش داخلیسازی خودروها خاطرنشان کرد: تا پیش از این خودروهایی با ۴درصد داخلیسازی نیز منعی برای واردات به کشور نداش//ت اما در مرحلهای سهم داخلیسازی خودروها ب//ه ۰۲درصد و در برنامهای دیگر مقرر ش//ده تا این س//هم به ۰۴درص//د افزایش یابد زیرا در غیر ای//ن صورت تعرفه واردات قطعات این خودروها براس//اس تعرفه CBU محاس//به خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.