شارژ خودرو برقی در کوتاهترین زمان

Sanat Newspaper - - خودرو‌بی‌نالملل -

ش//رکت خودروس//ازی فولکسواگن یک ش//ارژر فوقسریع خ//ودرو برق//ی پرتاب//ل توس//عه داده ک//ه میت//وان آن را در پارکین//گ خانه نصب کرد تا خودرو برق//ی کاربران را فقط در ۷۱دقیقه کامل ش//ارژ کند. به گزارش اقتصادآناین، ش//رکت خودروس//ازی فولکس واگن میخواهد به صاحبان خودروهای برقی اطمینان دهد که همیش//ه میتوانند از ش//ارژ کافی برای رانندگی خودرو برقی خود برخوردار باش//ند. گفتنی است این ش//رکت یک شارژر پرتابل توس//عه داده که ظرفیت شارژ ۰۶۳ کیلووات س//اعتی دارد و با شارژ سریع ۰۰۱کیلوواتی میتواند حداکثر تا ۵۱خ//ودرو برقی با میانگین زمان ۷۱دقیقه ش//ارژ کن//د. بنابراین بهجای نیاز به پیدا کردن یک ایس//تگاه ش//ارژ در ش//هر، میتوان خودرو خود را در پارکینگ خانه شارژ کرد. در واقع این ش//ارژر، یک پاوربانک است، منتها اینبار به جای تلفن همراه، برای خودرو مورد استفاده قرار میگیرد. این شارژر میتواند عاوهبر انرژی الکتریکی، از طریق انرژی خورش//یدی یا باد نیز ش//ارژ ش//ود و میتواند بهعنوان یک ایس//تگاه شارژ دائمی نیز اس//تفاده شود. البته در دس//ترس قرار گرفتن این ش//ارژر ممکن است مدتی طول بکشد. نخستین نمونههای آن بهعنوان یک پروژه آزمایش//ی بهاحتمال زیاد در نیمه نخس//ت سال ۹۱۰۲میادی(۸۹۳۱خورش//یدی) در شهر وولفسبورگ که مقر فولکس واگن اس//ت، ساخته و در اختیار مشتریان قرار گیرد. ش//ارژرهای اصلی در دیگر شهرها و کشورها نیز از سال ۰۲۰۲(۹۹۳۱) در دسترس قرار خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.