۵۲هزار موتورسیکلت به مراکز اسقاط تحویل داده میشود

Sanat Newspaper - - خودرو‌بی‌نالملل -

رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت اسقاط خودروهای فرسوده، از تحوی//ل ۵۲هزار موتورس//یکلت به مراکز اس//قاط خودرو در یک ماه آینده خبر داد. محمدحس//ین گ//ودرزی در گفتوگو ب//ا اقتصادآنای//ن درب//اره جزئیات اس//قاط موتورس//یکلتها اظهارکرد: براساس حکم دادگاه، جمعآوری موتورسیکلتهای فرس//وده برعهده ستاد اجرایی فرمان امام است و ابتدا قرار بود موتورسیکلتهایی که مدتی است در پارکینگ خاک خوردهاند و صاحبانشان پیگیر آنها نیستند، به مزایده گذاشته شود که با این کار مخالفت شد زیرا بسیاری از آنها مشکل ثبت یا صنعتی دارند. وی ادامه داد: بنابراین تصمیم بر این شد تا یک ماه آینده ۵۲هزار موتورسیکلت به مراکز اسقاط تهران تحویل داده شود و مراکز اس//قاط برای آنه//ا گواهی صادر و در نهایت کارخانهها بتوانند با اس//تفاده از این گواهیها موتورس//یکلت تولید کنند. رئی//س هیاتمدی//ره انجمن صنفی مراکز اس//قاط کش//ور با بی//ان اینکه دولت ب//رای جایگزینی این تعداد موتورس//یکلت مش//کل پرداخت وام دارد، خاطرنش//ان کرد: با توجه به اینکه موتورس//واران بهط//ور عمده از قش//ر ضعیف جامعه هس//تند، ق//رار ش//د وام کمبهرهای به این اف//راد تعلق گیرد ت//ا بتوانند موتورس//یکلتهای فرسوده خود را تحویل مراکز اسقاط داده و موتور جدید تحویل بگیرند اما متاس//فانه هنوز دولت با مشکل پرداخت وام روبهرو اس//ت. گودرزی درباره اسقاط خودروهای فرس//وده نیز بیانکرد: نشستهای در این باره با مشاور رئیس سازمان محیطزیست داش//تهایم و خوشبختانه وی پیگیر این موضوع است، البته هنوز نتیجهای حاصل نشده و طرح اسقاط خودروهای فرسوده همچنان بدون تکلیف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.