دولت دوازدهم و واگذاری به شیوه رد دیون

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

پ//س از اینک//ه اص//ل ۴۴ قان//ون اساس//ی تصویب ش//د، خصوصیس//ازی در ای//ران س//رعت گرفت. ای//ن موضوع که در زمان دولت نهم مطرح ش//د، به دلیل ش//یوههای اجرایی ای//ن دولت و دولت دهم مش//کالتی را جلوی پای واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی قرار داد. البته شیوه واگذاریها موضوعی اس//ت که هنوز هم درب//اره آن حرف و حدیثهای بس//یاری وج//ود دارد اما درباره اش//تباه ب//ودن واگذاری به ش//یوه رد دیون و بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار ش//ک و شبههای وجود ندارد. دولت دهم در ماههای پایانی تصمیم گرفت یکی از پتروش//یمیهای کش//ور را به ش//یوه رد دیون واگذار کند؛ تصمیمی که هنوز هم بر روند تولید این کارخانه تاثیر میگذارد.

واگذاری پتروشیمی بیستون انتقادهای فراوانی ایجاد کرده و پیشبین//ی میش//ود وزیر امور اقتصادی و دارایی دس//تور توق//ف این واگذاری پرابه//ام را صادر کند. این پتروش//یمی در س//ال ۱۹۳۱، بابت رد دیون دولت ب//ه بانک ملت واگذار ش//د و پس از یک مزایده ناکام برای فروش شرکت، مدیران بانک ملت، سهام این پتروشیمی را در فرابورس عرضه کردند که گروه توس//عه صنعتی ماهان سپاهان برنده ۹۰.۸۶ درصد س//هام این پتروش//یمی میش//ود. اما واگذاری متوقف شد و خریدار، پیگیری حقوقی خود را از سر گرفت.

اما در کنار خأل مدیریتی در پتروش//یمی بیس//تون، بدهی پتروشیمی بیستون از ۹۸۱ میلیارد تومان بدهی ثبتشده در واگذاری سال ۱۹ به بیش از ۰۸۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. پایان آذر امسال، رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه از توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون از سوی وزیر اقتصاد، خبر داد و گفت که به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه واگذاری پتروشیمی بیس//تون، تخلف در مزایده محرز است. بر این اس//اس، واگذاری بلوک ۹۰.۸۶ درصدی پتروش//یمی بیستون چندینبار به تعویق افتاد.

سیدجواد حس//ینیکیا، عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره ب//ه اینکه م//ا معتقدیم پتروش//یمی نباید به مزایده گذاشته ش//ود، به ایلنا گفت: ما موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادالنه هستیم اما در مس//ئله واگذاری پتروشیمی این نرخگذاری عادالنه و ش//فاف نیس//ت، پتروش//یمی یک بار دیگر نرخگ//ذاری و به قیمت روز به مزایده گذاش//ته خواهد ش//د تا به بیتالمال و س//رمایه مردم لطمهای وارد نشود. متاسفانه سیلوهای سنقر که دس//تکم ۰۲ میلیارد تومان ارزش داش//ت، به قیمت ۵ میلی//ارد و ۰۰۵ میلیون تومان به مزایده رس//ید که البته با پیگیریهای انجام ش//ده و با دس//تور وزی//ر اقتصاد، جلوی آن گرفت//ه و روند مزایده متوقف ش//د. وی افزود: تخلف در واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است، منظور از تخلف هم طی نش//دن روند اداری نیس//ت بلکه قیمت پایه اعالم شده دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه الزم به نوسانهای بازار و ش//رایط روز نشده اس//ت. هرچند سازمان خصوصیسازی گزارش صورتهای مالی ش//رکت پتروش//یمی را منتهی به ۹۲ اس//فند ۶۹۳۱ دانسته اس//ت اما آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون آذر ۷۹ به نیپنا گفته بود: آخرین کارشناس//ی قیمت این ش//رکت در س//ال ۵۹ انجام شده و اعتبار هر کارشناس//ی هم حدود ۶ ماه بیشتر نیست. در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانش//اه هم اواسط آذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مس//ئوالن ارشد دولت ارسال کرد. میرعلی اشرف عبداهلل پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، در این باره توضیح داد: پاکتهای مزایده قیمت پیش//نهادی خریداران برای س//هام ۹۰.۸۶ درصدی ش//رکت پتروشیمی بیستون باز و صورتجلسه و برنده آن هم مشخص شد. قیمت پیش//نهادی سازمان خصوصیس//ازی برای واگذاری بیش از ۰۷۱ میلیارد تومان اعالم ش//ده بود ک//ه ۳ نفر از خریداران بیش از ۰۰۳ میلیارد تومان را اعالم کرده بودند که در نهایت یک نفر باالترین قیمت را داده بود که برنده شد.

با ای//ن حال، موض//وع دیگری که مطرح میش//ود قیمت نهایی خرید اس//ت. مزایده واگذاری بل//وک ۹۰.۸۶ درصدی ش//رکت پتروش//یمی بیس//تون به باالترین مبلغ پیشنهادی حدود ۳۰۵ میلیارد تومان واگذار شده است. به نظر میرسد در تعیین قیمت پیش//نهادی مزای//ده بلوک ۹۰.۸۶ درصدی شرکت پتروشیمی بیستون از سوی سازمان خصوصیسازی، کارشناسی دقیق نشده که خریداران ۳ برابر قیمت کارشناسی را پیشنهاد دادهاند. خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون، همان خریدار پاالیشگاه کرمانشاه است؛ شرکتی که تا به حال چندینبار ب//ه دلیل طلب ۵۳۱ میلیارد تومانی پتروش//یمی بیس//تون حکم پلمب این شرکت و توقیف اموال پتروشیمی را گرفته بود. از س//وی دیگر، شنیده شده داراییهای شرکت پتروشیمی بیستون که در صورتهای مالی منتهی به اسفند ۶۹۳۱ عنوان شده بر اساس دالر ۰۰۲۴ تومانی و یورو ۰۰۱۵ تومانی محاس//به شده اس//ت، حال آنکه با افزایش قیمت ارز و محاس//به دوباره این داراییها بر اساس قیمت روز ارزهای دالر و ی//ورو ارزش این داراییها ب//ه ۲ برابر ارتقا مییابد که این موضوع یک سهلانگاری پرابهام در بحث خصوصیسازی را نشان میدهد.

بر اس//اس این گ//زارش، تصمیمگیری نهای//ی درباره این واگذاری برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. با اینکه ش//رایط موجود نش//ان میدهد زمینه برای ابط//ال واگذاری وج//ود دارد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی اس//ت که باید تصمی//م نهایی را بگیرد. دول//ت یازدهم و دوازدهم در بخش واگذاریها تاکنون رد دیون نداش//تند و این وعده دولتهای یازدهم و دوازدهم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.