راهکارهای تازه برای فروش نفت در بورس انرژی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

رئی//س کمیس//یون اقتص//ادی مجلس ش//ورای اس//المی و عضو ش//ورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره مصوبه جدید این ش//ورا در زمینه عرضه نفت خام در بورس گفت: خوش//بختانه این مسئله مورد توافق س//ران ق//وا قرار گرفت، ما هم در این جلس//ه نظر مثبتمان را اعالم کردیم. بر اس//اس این مصوبه ش//ورای عالی هماهنگی اقتصادی، قرار اس//ت بحث عرض//ه نف//ت در بورس انرژی اس//تمرار پی//دا کند. همچنی//ن، ش//رایط قبلی که بخش//ی از آن ارزی و بخش از آن ریالی بود تسهیل میشود. محمدرض//ا پورابراهیمی در گفتوگو با ف//ارس ادامه داد: بر این اساس، به طور تقریبی حتی تا ۰۰۱ درصد ریالی هم میتواند انجام شود البته این اختیاری اس//ت که به وزارت نفت داده شده است تا بتواند حتی تا سقف ۰۰۱ درصد هم به صورت ریالی تسویه کند. از این رو، این مس//ئله به طور حتم بر ساختار بورس نفت و ظرفیت بورس انرژی اثر مثبت خواهد داشت.

رئیس کمیس//یون اقتص//ادی مجلس در پاس//خ به پرسش//ی درب//اره میزان نفتی که بر اس//اس این مصوبه ش//ورای عالی هماهنگی اقتصادی در بورس انرژی عرضه خواهد ش//د، گف//ت: فکر میکنم فعال در فاز نخس//ت تا ۳ میلیون بشکه توافق شده است و انش//ااهلل در نوبتهای بعدی ب//ه این حجم اضافه میشود.

پورابراهیم//ی ب//ا تاکی//د ب//ر اینکه بع//د از پایان حجم یادش//ده، دوباره باید ش//ورای عالی هماهنگی اقتص//ادی مصوب//ه جدی//دی در این زمینه داش//ته باش//د، اضاف//ه کرد: البت//ه به دلیل اینک//ه الزم بود ش//ورا نتیجه را دریافت و بع//د ارزیابی کند، طبیعی اس//ت اگر نتیجه مثبت باش//د مثل همان ش//رایط ارزی در ریالی هم میتواند این امر اس//تمرار داشته باشد.

پورابراهیم//ی درباره ش//ایعه نبود خری//دار برای نفت عرضه ش//ده در بورس گفت: ما در جلسههایی ک//ه با مدی//ران بازار س//رمایه بهویژه ب//ورس انرژی داش//تیم، آنها اع//الم کردند بهتازگ//ی نمایندگان از طرف سفارتخانهها، حتی س//فیران کشورهای مهم اقتص//ادی، اعالم آمادگی کردهان//د و در حال انجام کارها هستند.

در جلس//ه ش//ورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاس//ت رئیسجمهوری و با حضور رئیسان قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگ//ی اقتصادی درباره ف//روش نفت در بورس انرژی، راهکاره//ای آن وزارتخان//ه در زمینه عرضه گس//تردهتر نفت در بورس ان//رژی را مطرح کرد که به تصویب رسید.

پیش/نهادهای اصالح/ی در اطالعی/ه ‹ جدید سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران هم درباره آخرین اقدامها برای آغاز دور جدید عرضه نفت خام در این ب//ازار گف//ت: خوش//بختانه پیش//نهادهای اصالح//ی در اطالعی//ه جدی//د عرضه نفت خام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مطرح ش//د و در پی آن راهکاره//ای وزارت نفت در زمینه عرضه گس//تردهتر نفت خ//ام در بورس انرژی مورد تصویب قرار گرفت. وی با بیان اینکه هنوز این مصوبه و جزئیات آن به شرکت ملی نفت ابالغ نشده است، گفت: با توجه به لزوم تایید نهایی مصوبههای ش//ورای عالی هماهنگی اقتصادی، تالش میشود تا فرآیند زمانی ابالغ این مصوب//ه در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.

مدیرعامل بورس انرژی اضافه کرد: انتظار میرود با اعالم جزئیات این مصوبه و سازکارهای پیشنهادی وزارت نف//ت بتوان در کوتاهتری//ن زمان ممکن، دور جدی//د عرض//ه نفت خ//ام در بورس ان//رژی را آغاز کرد.

وی با اش//اره به تالشهای ارزنده و گامهای رو به جلوی وزارت نفت و ش//رکت ملی نف//ت ایران برای عرض//ه نفت خام در بورس ان//رژی افزود: تالشهای بس//یاری در مدت اخیر ش//ده تا نفت خام در بورس انرژی با سازکاری حرفهای و عملیاتی از سوی وزارت نفت عرضه شود.

چشماندازی روشن ‹ از س//وی دیگ//ر، محمدعل//ی خطیب//ی، مدیر پیش//ین امور بینالمل//ل ش//رکت ملی نفت ای//ران با اش//اره به چش//مانداز روش//ن راهکار عرض//ه نفت در بورس گفت: انتظار اینکه بورس به تنهایی همه مش//کالت ما را حل کند، بجا نیست بلکه از این سازکار باید انتظار در حد ظرفیت//ش داش//ت که البته در آینده ب//ا تکاملی که پیدا میکند باید بتواند مس//یر پیش//رفتش را بپیماید. بورس فعال چنین ظرفیتی ندارد که همه مشکالت تحریمهای نفتی را حل کند اما به هر حال این روند به طور قطع باید ادامه پیدا کند و ما انتظار رشد در این مسیر را باید از آن داشته باش//یم. مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران مقایس//ه بورس موردنظر ما با بورسهای رایج در سراسر دنیا را غلط دانست و اظهار کرد: بورسی که در دنیا مصطلح اس//ت با بورس ای//ران تفاوت دارد. در واقع، بورس ما با بورسهای دنیا ارتباط ندارد. از این رو، بورس خاصی اس//ت اما در همین س//ازکار هم به نظر من نباید برای کس//انی که میخواهند آنج//ا فعالیت کنند، منعی قائل ش//د و باید آزادانه هر کس//ی که میتواند در بورس ش//رکت کند و واقعا فضای رقابتی باش//د. بنابراین، نباید برای مش//ارکت و فعالی//ت در آن محدودیتی ایجاد کرد؛ فضای گزینش//ی مانع فضای رقابتی میشود. بنابراین، با توجه به اینکه باید واجدان حداقل ش//رایطی را داش//ته باش//ند، هر کس//ی که متقاضی بود باید بتواند در بورس فعالی//ت کن//د در این ص//ورت، فضا رقابتی میش//ود و شفافیت پیدا میکند.

فضا برای فعالیت توانمندها ‹

خطیبی با اش//اره اینکه اطالعیه بورس انرژی ش//رایط را برای همه ش//رکتهای خصوصی توانمند فراهم کرده اس//ت، گفت: اگر ش//رکتکنندگان را محدود کنیم این ش//ائبه پیش میآید که ما گزینش میکنیم و به بعضی اجازه حضور در این رقابت را نمیدهیم. از این نظر ایرادی ندارد که ما در بین خریداران آزادی عمل داش//ته باشیم و چ//ه از داخ//ل و چ//ه از خارج، همه بتوانند با داش//تن حداقل ش//رایط حضور یابند که درحالحاضر این شرایط تا حد مطلوبی فراهم ش//ده اس//ت. مدیر پیش//ین امور بینالملل ش//رکت ملی نفت ایران در ادامه خاطرنش//ان ک//رد: بورسهای معتبر دنیا ب//ه طور معمول بورسهای کاغذی هس//تند یعن//ی برای مثال، در ی//ک روز ممکن اس//ت ۰۰۱ میلیون بش//که نفت معامله ش//ود در حالی ک//ه در عمل آنجا نفت جابهجا نمیش//ود، همهاش بحث کاغذی اس//ت. یعنی این میخرد، به آن میفروش//د، آن میخرد، به آن میفروشد و بیشتر حالت به اصطالح، پیپر market(تکرام )paper اس//ت در نهایت هم خریدار آخری محموله را تحویل میگیرد و اس//تفاده میکند اما آن محموله تا به مصرفکننده نهایی برس//د گاه دهها بار معامله و منجر میشود که در آنجا قیمت کشف شود. از این رو، مقایسه بورسهای دنیا با راهکار ما برای مقابله با تحریمهای نفتی اشتباه است و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند میزان صادرات نفت ما را افزایش دهد.

تفاوت با بورسیهای دنیا ‹

وی همچنی//ن تاکی//د کرد: هدفمان این نیس//ت که بخواهیم کشف قیمت کنیم؛ ما هدفمان فروش فیزیکی نف//ت اس//ت. در بورسهای معتبر دنیا ف//روش فیزیکی چندان مدنظر نیس//ت بلکه در بح//ث قیمتها و رقابت در قیمتها و س//ود، هدف کس//ب سود از این بازار است. از ای//ن رو، فضای آنها با ب//ورس ایران فرق دارد. در ایران البته قول دادهاند قس//مت کاغذی را هم راهاندازی کنند اما تاکنون که بحث فیزیکی و معامالت فیزیکی اس//ت و معامالت کاغذی مطرح نیست زیرا درحالحاضر مشکل ما مش//کل کاغذی نیست بلکه فروش فیزیکی نفت است و بورس اینجا باید به ما کمک کند. بنابراین، امیدواریم در آینده بخش معامالت کاغذی هم راهاندازی شود. خطیبی ب//ه وجود راهکارهایی برای دور زدن تحریمهای نفتی از سوی بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: این نخستینبار نیس//ت که فروش نفت ایران تحریم میش//ود و حتی در دوره قبل//ی هم تحریمهای س//ختتری را گذراندیم. در س//ری گذشته که تحریمها خیلی دشوارتر بود و به طور تقریب//ی به ق//ول امریکاییها آن دفع//ه آنها یک اجماع جهانی علیه ایران درست کرده بودند توانستیم نفت را به لطایفالحیلی بفروشیم؛ اکنون که فقط میگویند امریکا ایران را تحریم کرده است و کسی او را همراهی نمیکند. مدیر پیش//ین امور بینالملل ش//رکت ملی نفت ایران در پایان تاکید کرد: پس ش//رایط کنونی مش//کلتر از قبل نیس//ت و بخش خصوصی میتوان//د از راههای مختلفی صادرات نفت را انجام دهد. در این زمینه کمی عزم، اراده و اعتماد به بخش خصوصی الزم اس//ت. در این باره باید مقداری فضای رقابتی ایجاد شود و شرکت ملی نفت ایران هم تالشهای خودش را انجام دهد. بنابراین، به طور قطع بخش خصوصی میتواند راهکارهایی شناسایی کند و ما باید از این راهها استفاده کنیم.

پیشنهادهای اصالحی در اطالعیه جدید عرضه نفت خام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مطرح شد و در پی آن راهکارهای وزارت نفت در زمینه عرضه گستردهتر نفت خام در بورس انرژی مورد تصویب قرار گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.