فروش نفت به مشتریان سنتی بورس انرژی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

عضو کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اسالمی درب//اره احتمال ف//روش نفت خری//داری در بورس به مش//تریان سنتی ش//رکت ملی نفت ایران گفت: مشتریان س//نتی در حجمهای باال برای مثال، ۰۰۳ یا ۰۰۴ هزار بشکه در روز از ما نفت میخرند. از این رو، منطقی نیس//ت ۰۰۳ هزار بش//که از شرکت ملی نفت و ۰۴ هزار بش//که از بخش خصوصی خریداری کنن//د. خریداران ب//زرگ به طور معمول به س//مت فروش//ندگان مطمئن میروند تا حداکثر نیازشان را بتوانند تامین کنند. هدایتاهلل خادمی در گفتوگو با فارس افزود: بس//یاری از پاالیشگاهها در دنیا هستند که از ما نفت نمیخرند و اگر بخش خصوصی بتواند به این پاالیش//گاههای کوچ//ک و خصوصی که قابل رصد از سوی امریکا نیستند، بفروشد اتفاق خوبی رخ میدهد اما متاس//فانه کسانی که مخالف عرضه نفت در بورس هس//تند تاکید دارن//د که بخش خصوصی قادر به ای//ن کار نخواهد بود. نماین//ده مردم ایذه و باغملک در مجلس همچنین با رد افش//ای اطالعات خریداران نفت در بورس، درباره قیمت نفت فروخته شده به آنها گفت: ما در شرایط تحریم هستیم و کار در این شرایط ابزارهای خاص خودش را میطلبد. اگر خریداران زیادی داشته باشیم میتوانیم قیمت را باال ببریم و اگر تعداد خریداران کم باشد مجبور هستیم قیمت را به ص//ورت منطقی و معقول کاهش دهیم. در وض//ع کنونی هم امکان فروش نفت به قیمت باال وجود ندارد زیرا نفت ایران تحریم ش//ده اس//ت و به ط//ور قطع برای دارنده آن هزینههایی درپی دارد. از این رو، اعطای تخفیفی معقول در یک سازکار رقابتی منطقی به نظر میرس//د. وی با اشاره به نظارتهای موج//ود در فرآیند عرضه نفت در بورس گفت: با این حال، وزارت نفت باید بر این کار نظارت داشته باشد زیرا وزارت نفت اس//ت که در حال فروش کاال است پس باید مطمئن باشد درآمدش را به دست میآورد. کمیسیون انرژی مجلس هم باید نظارتهای خودش را فراتر از کنترل و نظارت وزارتخانهها و دولت داشته باشد. سایر نهادهای نظارتی هم باید نظارت کنند اما نباید کار را آنق//در پیچیده و خطرناک جلوه دهیم که هیچ کسی حاضر نش//ود بیاید زیرا خریداری که میخواهد بیاید، میخواهد یک کار تجاری بکند.

عضو کمیس//یون ان//رژی افزود: ضم//ن آنکه باید شرایط را هم لحاظ کرد.

در ش//رایط تحریم وضع متفاوت است؛ وقتی نفت ایران تحریم اس//ت و صادرات ندارد باید از هر راهی کس//ب درآمد کنیم. یکی از راههایش این اس//ت که نف//ت ارزانتر بدهیم البته بای//د این تخفیف در یک سازکار رقابتی معقول داده شود که بورس این بستر را فراهم کرده است. راه دیگر فروش در آبهای آزاد است.

روش دیگر نیز ذخیرهسازی در سایر کشورها است. خادمی درباره علت توقف عرضه نفت در بورس بیان کرد: ما به عنوان کشوری که بزرگترین دارنده نفت و گاز جهان هستیم، هنوز داریم خامفروشی میکنیم یعنی در زمین دش//من ب//ازی میکنیم. رهبر معظم انقالب دهها ب//ار فرمودند خامفروش//ی نکنید چون امروز را میدیدند. خامفروش//ی یعنی تکمحصولی، یعنی اجب//ار به ارزانفروش//ی و در مع//رض تهدید دش//من قرار گرفتن، اما اگر پاالیش//گاه میساختیم و نف//ت را به چندین محص//ول با ارزش دیگر تبدیل میکردیم، امکان تحری//م نبود. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس خاطرنشان کرد: زمانی مسئوالن به جای اینکه پاالیشگاه تاسیس کنند، گفتند بنزین بخری//م، در حال//ی که اگر پاالیش//گاه میس//اختیم هم اش//تغال ایجاد میش//د و هم م//ورد تحریم قرار نمیگرفتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.