۰۴‌‌پروژه‌آب‌و‌فاضالب‌در‌نوبت‌بهره‌برداری

وزیر نیرو خبر داد

Sanat Newspaper - - خبر -

وزیر نیرو گف//ت: درصددیم همزم//ان با چهلمین س//الگرد پیروزی انقاب اس//امی ۰۴ پروژه و طرح بزرگ را در بخش آب و فاضاب شهری و روستایی به بهرهبرداری برسانیم.

بهگ//زارش پای//گاه اطاعرس//انی وزارت نی//رو، رض//ا اردکانیان در حاش//یه آیین تب//ادل تفاهمنامه می//ان وزارت نی//رو و معاون//ت امور زن//ان و خانواده ریاستجمهوری با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت نیرو در این دوره اس//تفاده از ظرفیت مناس//ب منابع انسانی کشور را س//رلوحه برنامههای خود قرار داده اس//ت، گفت: طبیعی اس//ت که بانوان شایس//ته، بخش قابلتوجهی از این ظرفیت را شکل میدهند و باور ما این اس//ت که در مصرف و مدیریت منابع زیس//ت محیطی به ویژه در بخش آب و انرژی بان//وان میتوانند همان نقش مدیریتی که در خانواده دارند، در سطح جامعه نیز پیادهسازی کنند.

وزی//ر نیرو تاکید کرد: متاس//فانه ما ب//ه لحاظ نوع مصرف در بخشه//ای مختلف بهویژه در حوزه آب و انرژی در ش//رایط خوبی بهسر نمیبریم و یک جامعه بدمصرف، جامعه توسعهیافته نخواهد بود، بنابراین از رهگذر تفاهمنامه خود با معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری درصددیم یک تماس وسیعتری را با ش//بکه بانوان کشور که مدیران طبیعی مصرف منابع زیستمحیطی هستند، برقرار کنیم.

اردکانی//ان در بخ//ش دیگری از س//خنان خود به تش//ریح وضعیت تامین آب و برق کش//ور در مقایسه با سالهای پیش از پیروزی انقاب اسامی پرداخت و افزود: شرایط فعلی ما در مقایسه با سایر جوامع در ۴ دهه گذش//ته بسیار افتخارآمیز بوده است. با وجود اینکه جمعیت ما نس//بت به ۰۴ س//ال قبل حدود ۳ برابر شده ولی میزان انرژی تولیدی در کشور بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است.

وی ب//ا تاکید بر اینکه بی//ش از ۹۹درصد جمعیت شهری کش//ور دسترسی کامل به شبکههای مطمئن و بهداشتی آب دارند، ادامه داد: در حوزه فاضاب نیز جمعیت زیر پوش//ش شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضاب به ح//دود ۰۵درصد رس//یده و فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام ش//ده اس//ت. وزیر نیرو با تاکی//د بر اینکه از زم//ان آغاز ب//ه کار دولت تدبیر و امی//د تاکنون بی//ش از ۵.۵ میلیون نف//ر از جمعیت روستایی کشور زیرپوشش ش//بکههای آبرسانی قرار گرفتهان//د، گف//ت: در بخش انرژیه//ای تجدیدپذیر ه//م که عمده فعالیت آن مربوط ب//ه این دولت بوده ، بسترس//ازی مناسبی شکل گرفته است و هماکنون حدود ه//زار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصبش//ده داری//م و ای//ن ظرفیت تا پایان دول//ت دوازدهم به ۴ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. اردکانیان با اشاره به اینکه درحالحاضر ۷۲ نیروگاه سیکل ترکیبی در استانهای مختلف کشور در حال ساخت است، اضافه کرد: تا تابستان سال آینده درصددیم بیش از ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه کنیم. وی تصریح کرد: هماکنون اتکای ما به منابع عمومی و بودجه دول//ت به میزان زیادی کاه//ش پیدا کرده است و بیش//تر به منابع داخلی متکی هستیم. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تجهیزات موردنیاز صنعت برق در داخل کش//ور تولید میشود، عنوان کرد: در بخش آب نیز به میزان زیادی از تجهیزات موردنیاز ما تولید داخل است و سازههای مربوط به این بخش همچون تصفیهخانهها و ش//بکههای انتقال آب و ش//بکههای مربوط به آن را نیز مهندس//ان و کارشناس//ان داخلی طراحی و تولید میکنند. اردکانیان خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر بخش آب و برق در بسترس//ازی توسعه کشور بهنظر میرسد یکی از روشنترین کارنامههای جمه//وری اس//امی ایران در بخ//ش آب و برق بوده اس//ت. وی درباره خبرهای خ//وش صنعت آب و برق همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر گفت: خوشبختانه با وجود تحریمهای که بر کشور ما تحمیل شده است، هی//چ نگرانی برای تامین آب و برق مردم وجود ندارد و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی درصددی//م ۰۴ پروژه و طرح بزرگ را در بخش آب و فاضاب ش//هری و روس//تایی به بهرهبرداری برسانیم و در ح//وزه برق و انرژی نیز آنگونه که عنوان ش//د، طرحه//ای بزرگ//ی در حال اجراس//ت ک//ه مجموعه طرحهای یاد ش//ده و آسایشخاطری که این پروژهها فراهم میکند، میتواند خوشترین خبر صنعت آب و برق برای مردم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.