معصومه ابتکار تاکید کرد لزوم تغییر الگوی مصرف آب و انرژی

Sanat Newspaper - - خبر -

مع//اون رئیسجمه//وری در امور زن//ان و خان//واده، اص//اح و تغییر رفت//ار در زمین//ه آب و انرژی را که در بخش شهری و روستایی در حال انجام است، معادلهای برد- برد بین خانوادهها و دولت عنوان کرد.

بهگ//زارش پای//گاه اطاعرس//انی وزارت نی//رو، معصومه ابت//کار در آیین امض//ای تفاهمنامه همکاری مش//ترک با وزارت نیرو اف//زود: اجرای این پروژهها ب//ا تمرک//ز بر نقش زن//ان و خان//واده درنهای//ت هزینههای خان//واده را از نظر مدیریت مصرف، کاهش داده و از س//ویی مناب//ع طبیع//ی کش//ور حفاظت ش//ده و آلودگ//ی کاهش مییابد.

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اصاح الگوی مصرف در جامعه بس//یار ضروری است، نقش زنان و خانواده را در این زمینه تاثیرگذار عنوان کرد.

وی مقول//ه اص//اح الگوی مص//رف غ//ذا را از جنبههای مختل//ف موردنظر وزارت نیرو، محیط زیس//ت، کش//اورزی، زن//ان و اقتصاد خانواده دارای اهمیت دانس//ت و اظهار کرد: درحالحاض//ر میزان هدررفت غذا از مزرعه تا س//فره حدود ۰۳درصد اس//ت و این بدان معناست که این میزان از منابع آب م//ورد مصرف در بخش کش//اورزی در این فاصله از بین میرود.

ابت//کار، افزایش قیمته//ا را در اصاح الگوی مصرف موثر خواند و افزود: رس//یدگی و اصاح ای//ن میزان هدررفت غذا و آب درحالیک//ه هنوز در جامع//ه افرادی وجود دارند که از نظر ش//اخصهای تغذیه وضعیت مناسبی ندارند، از اهمیت باالیی برخوردار است.

مع//اون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر موضوع رعایت عدالت جنسیتی در دسترسی برابر به خدمات بهوی//ژه در زمینه آب و انرژی گفت: اگر در یک مکان منابع آب کافی نباش//د یا دسترس//ی به آن محدود باش//د، بانوان بیشترین آسیبپذیری را از این ناحیه خواهند داشت.

وی ابراز امیدواری کرد ک//ه با اجرای مفاد این تفاهمنامه نوع//ی همافزایی در زمینه ایج//اد آگاهی میان زنان بهوجود آمده ت//ا آنها بتوانند اصاح الگوی مص//رف را به عنوان یک رفتار صحیح و اخاق نیک در خانواده و جامعه ترویج دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.