تصویب کلیات الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون اقتصادی

پورابراهیمی خبر داد

Sanat Newspaper - - خبر -

رئیس کمیسیون اقتصادی مجل//س، از تصوی//ب کلیات الیح//ه بودج//ه س//ال ۸۹ و انتخ//اب اعض//ای تلفیق در ای//ن کمیس//یون خب//ر داد. محمدرض//ا پورابراهیم//ی داورانی در تش//ریح نشس//ت کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//امی به خانه ملت گفت: نشس//ت کمیس//یون ب//ا حضور رئیس س//ازمان برنام//ه و بودج//ه، وزیر نف//ت و رئیس سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی کلی//ات الیحه بودجه س//ال ۸۹ برگزار ش//د که در این نشس//ت موضوعهای مربوط به بخش درآم//دی و هزینهای مورد بررس//ی قرار گرفته و س//پس به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

رئیس کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//امی ب//ا بی//ان اینکه در جلس//ههای آینده اعضای کمیس//یون جزئیات بودجه را بر اساس پیشنهادها نهایی کرده و گ//زارش جمعبندی آن ارائه میشود، افزود: بر اساس گزارشه//ای ارائه ش//ده ۴۱ میلی//ارد دالر مناب//ع ارزی در بودج//ه ۸۹ ب//ه کاالهای اساس//ی اختصاص یافته که بر این اساس نرخ کاالها باید ش//بیه نرخ س//ال ۶۹ باشد، چراک//ه ارز ۰۰۲۴ تومان//ی ب//ه کاالها اختصاص مییابد. وی با تاکید بر اینکه بای//د یارانه پنه//ان در اقتصاد کش//ور تصمیمگیری ش//ده و اقدامات خاصی در این حوزه پیگیری ش//ود، ادامه داد: موضوع مه//م دیگ//ر در بودجه، بحث مالیات و درآمدهای مالیاتی اس//ت که به دو بخش مالی//ات عملکرد و مالیات ارزشاف//زوده بازمیگردد ک//ه در این نشست گزارشی درباره وضعیت تحقق آن ارائه شد.

نماین//ده م//ردم کرم//ان و راور در مجلس شورای اس//امی با بیان اینکه میتوان در سال آینده پایههای جدید مالیاتی هانند مالیات عائدی و فرارهای مالیات//ی را ب//ه درآمده//ای مالیات//ی اضاف//ه کرد، گف//ت: در ح//وزه فروش نف//ت پیشبینی الزم ب//رای فروش به روشه//ای مختل//ف تمهی//د ش//ده تا بت//وان می//زان فروش نف//ت را بیش از رقم پیشبینی ش//ده در الیحه بودجه محقق کرد.

پورابراهیم//ی اف//زود: دس//تورکار دیگر کمیس//یون بررس//ی م//واد اعاده ش//ده از صح//ن علنی مجل//س درباره صن//دوق مکانیزه فروش بود که پس از اصاحاتی در کمیس//یون مصوب شد. رئیس کمیس//یون اقتص//ادی مجلس ش//ورای اس//امی در تش//ریح آخرین دستورکار کمیسیون متبوعش تصریح ک//رد: دس//تورکار پایان//ی کمیس//یون انتخاب//ات اعضای تلفیق بودجه س//ال ۸۹ بود که بر این اس//اس رحیم زارع، محمدحس//ین حس//ینزاده بحرینی و محمد حس//ننژاد به عنوان نمایندگان کمیس//یون در تلفیق بودجه سال ۸۹ انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.