سرمایهگذاریهایی که محقق نشد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

در حالی که صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر خالی ماندهاند، سرمایهگذاران حرفهای هیچ تمایلی به سرمایهگذاری در این بخش نشان نمیدهند.

به گزارش ایسنا، پایان آذر ۵۹۳۱ بود که فرابورس ایران نشستی برگزار کرد و معاون پذیرش و ناشرانش در آن نشس//ت اعالم کردند «این رکن بازار س//رمایه با ورود صندوقهای س//رمایهگذاری جسورانه به بازار به یکی از آرزوهایش رس//یده اس//ت». س//ید مهدی علمالهدی که درحالحاض//ر معاون اجرایی فرابورس اس//ت، تاکید کرد که «هدف از راهان//دازی این ابزار جدید مالی این اس//ت که س//اختاری شکل گیرد که با س//اختارهای رای//ج دنیا چندان متفاوت نباش//د و س//رمایهگذاران خارجی هم بتوانن//د در این حوزه به ایران بیایند».

بیش از دو س//ال گذش//ت؛ نهتنها س//رمایهگذاران خارجی در ای//ن صندوقها س//رمایهگذاری نکردند، بلکه صندوقهای جسورانهای که یکی پس از دیگری موافق//ت اصولی گرفتن//د به دلیل نب//ود منابع مالی نتوانس//تند در فرابورس ایران پذیرهنویس//ی کنند و تعداد کمی که پذیرهنویس//ی کردند نتوانس//تند نظر سرمایهگذاران را به خود جلب و منابع جذب کنند و در نهایت این صندوقها به طور تقریبی خالی ماندند. بر اس//اس آم//ار س//ازمان ب//ورس، صندوقهایی که موافقت اصولی گرفته و پذیرهنویسی کردهاند تاکنون فقط حدود ۰۷ میلیارد تومان توانستهاند جمعآوری کنند. همچنین تعداد صندوقهایی که فقط موافقت اصولی گرفتهاند و پذیرهنویسی نکردند هم حدود ۵۱ صندوق است.

این در حالی اس//ت که مدیرعام//ل فرابورس ایران در گفتوگوی//ی که حدود یک س//ال پی//ش درباره ارزشگذاری اس//تارتآپها با ایس//نا داشت، به ۰۲ صندوق س//رمایهگذاری جسورانه اشاره کرده و وعده داده ب//ود ک//ه این ۰۲ صندوق تا پایان س//ال ۶۹۳۱ و آغاز س//ال ۷۹۳۱ افزونبر ۰۰۰۱ میلیارد تومان از منابع غیربانکی پول جمع کنند.

امی//ر هامون//ی در آن زمان مصرانه تاکید داش//ت که مناب//ع مالی داخلی برای س//رمایهگذاری در این صندوقه//ا موجود اس//ت و صاحبان این س//رمایهها نیز آماده هس//تند که این مناب//ع را در صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه سرمایهگذاری کنند.

هامون//ی در آن گفتوگ//و با تاکید وی//ژهای اظهار ک//رده بود که «ای//ن ارقام ( ۰۰۰۱ میلی//ارد تومان) ارقامی اس//ت که برای سرمایهگذاری در صندوقهای جسورانه و اس//تارتآپها بهراحتی امکانپذیر است و بلندپروازانه نیس//ت. اینطور نیس//ت که بخواهیم تصویرپردازی کرده و نگاه امیدوارانه به بازار VCها و استارتآپها داشته باشیم».

س//ال ۶۹۳۱ تمام ش//د و امروز در آخرین ماههای س//ال ۷۹۳۱ به سر میبریم اما منابعی که مدیرعامل فراب//ورس ایران دربارهاش صحبت میکرد، هنوز وارد صندوقهای جسورانه نشده و آمار سرمایهگذاریهای جسورانه هنوز تکانی نخورده است و بسیاری معتقدند ک//ه این آمار تکان چندانی هم نخواهد خورد اما همه این موضوعها تنها یک روی سکه است.

چن//د روز پیش، رضا زرنوخ//ی، رئیس انجن VC ایران ارائهای درباره سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران داشت. در آن ارائه به آمارهایی اشاره کرد و گفت که از ۶۱ صندوق س//رمایهگذاری خطرپذیر نظرسنجی شده و آنها گفتهاند که تخمین میزنند حداقل ۵۹۱ و حداکثر ۰۵۴ میلیارد تومان در سال ۸۹۳۱ سرمایه جذب کنند. اما نکته مهم این اس//ت که در این آمار صندوقهای غیربورس//ی هم وجود دارند و این یعنی با گذش//ت یک س//ال از اظهار امی//دواری مدیرعامل فرابورس ایران از جمعآوری ۰۰۰۱ میلیارد تومان از مناب//ع غیربانکی برای VCها، نهتنها این مبلغ جمع نش//ده بلکه این صندوقها حتی برای یک س//ال بعد هم امیدی ندارند که حتی منابعش//ان به نیمی از آن آم//اری که مدیرعامل فرابورس ای//ران وعده داده بود برس//د. اما شاید جالب باش//د که بدانیم همین امید اندک به س//رمایهگذاری در این بخش از کجا حاصل میشود.

صن//دوق نوآوری و ش//کوفایی صندوقی اس//ت که ب//رای کمک ب//ه ش//رکتهای دانشبنیان بنا ش//ده اس//ت. از آنجا که این صندوقها فق//ط برای آنهایی اس//ت که ایده جدید داش//تهاند و واقع//ا دانشبنیان هس//تند، مدیران این صندوقها اج//ازه ندارند منابع آن را به اس//تارتآپها دهند اما ب//ه ظاهر، در قانون درباره تخصیص منابع این صندوقها به صندوقهای جسورانه حرفی زده نشده است.

اینط//ور که رئیس انجم//ن VC و یکی از مدیران صندوق نوآوری و ش//کوفایی مطرح کرده، قرار است از طری//ق این صندوقها مقداری س//رمایه به VCها منتقل و از آن طریق به س//مت اس//تارتآپها روانه ش//ود. به بیانی، راهی باز ش//ود که ب//ه راحتی بتوان قان//ون را دور زد. اما حتی با جذب این س//رمایه نیز صندوقه//ای س//رمایهگذاری خطرپذی//ر نمیتوانند ب//ه آن ۰۰۰۱ میلیارد تومانی برس//ند که مدیرعامل فرابورس ایران یک سال پیش وعدهاش را داد.

بس//یاری معتقدن//د یک//ی از دالی//ل مه//م اینکه س//رمایهگذاران از س//رمایهگذاری در صندوقه//ای س//رمایهگذاری خطرپذیر و اس//تارتآپها استقبال نمیکنن//د ب//ه ارزشگ//ذاری غیرواقع//ی برخ//ی از اس//تارتآپها برمیگردد چراکه عدهای در سالها و ماههای گذشته مدل ارزشگذاری را مطرح کردند که بر مبنای آن، اس//تارتآپ هر چه فروش داشته باشد دو برابر آن مقدار میارزد.

در نتیج//ه، صاحبان برخی اس//تارتآپها س//عی کردند به هر قیمتی و ب//ا هر هزینهای، مقدار فروش خ//ود را افزایش دهند به امید اینکه در بورس عرضه اولی//ه کنند و با منابع حاص//ل از عرضه اولیه به چند براب//ر هزینههای خود دس//ت یابند. ام//روز این تفکر شکس//ت خورده و سازمان بورس نیز اعالم کرده این ارزشگذاریها را قبول ندارد. اما این عده باعث شدند که این کس//بوکارها به بحرانهای شدید مالی دچار ش//وند. در کنار همه این موضوعها، اهالی اکوسیستم اس//تارتآپی بیش از گذش//ته به این نتیجه رسیدند که آنچه یک کس//بوکار را موفق میکند هزینههای نجومی نیست بلکه ایدههای نو است.

گسترش صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.