پیش از دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی ۸۱ درصد بود

رئیس کل سازمان خصوصیسازی خبر داد:

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

رئیس کل س//ازمان خصوصیس//ازی اظهار کرد: پی//ش از دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی به طور تقریبی ۸۱ درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به ۷۶ درصد و در دولت دوازدهم ب//ه ۰۰۱ درصد رس//یده به همین دلیل اس//ت که بیشتر انتقادها متوجه سازمان خصوصیسازی است زی//را واگذاریها به بخش خصولتی و ش//بهدولتی نبوده است.

علیاش//رف عب//داهلل پوریحس//ینی، رئیس کل س//ازمان خصوصیس//ازی درباره افزای//ش انتقادها نسبت به عملکرد س//ازمان خصوصیسازی به ایلنا گفت: تا ح//دودی این انتقادها طبیعی اس//ت زیرا خصوصیسازی در همه کش//ورهایی که اجرا شده اس//ت مانند انگلستان، آلمان و بلوک شرق همراه با چالش، دیدگاه، پرس//ش و اعتراض بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اتفاقا به باور من، هرچه خصوصیس//ازی به روزهای حساس خود نزدیکتر میشود و خصوصیسازیهای موثر به بخش واقعی انجام میش//ود ای//ن اعتراضها و س//روصداها نیز افزایش یافته و عمیقتر میشود.

خصوصیسازی واقعی شده است ‹

وی ادامه داد: زمانی که س//هام در قالب رد دیون به خصولتیها یا طلبکاران دولت واگذار میشد این همه س//روصدا نبود زیرا خصوصیس//ازی در مسیر واقعی اجرا نمیش//د اما در چند س//ال گذشته که خصوصیس//ازیها به بخش واقعی واگذار میشود و در مس//یر قانونی خود اس//ت این اعتراضها زیاد شده است.

خوش//بختانه تا امروز س//ازمان خصوصیس//ازی به دلیل واگذاریه//ا، در هیچ محکمهای محکوم نشده است.

پوریحس//ینی در توضی//ح نحوه اعالم قیمت پایه و اهلی//ت خریدار گفت: نباید فراموش کرد که سازمان خصوصیسازی مجری قانون است و قانون وضع نمیکند، متاس//فانه ای//ن موضوع از س//وی برخی نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت پایه در هیات واگذاری تصویب میش//ود و سازمان خصوصیس//ازی تنها آگه//ی آن را اعالم میکند و اگر این نماین//دگان انتقادی دارن//د این مربوط به هیاتواگذاری است و دوستان میتوانند صالحیت هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن اضافه کنند زیرا این اختیار از س//وی نمایندگان به هیاتواگذاری داده ش//ده اس//ت و بر اساس مصوبه مجل//س، هیات واگذاری تنها مرج//ع تعیینکننده قیمت پایه، شرایط و اهلیت است.

وی اف//زود: ام//ا اینک//ه گاه//ی مطرح میش//ود واگذاریه//ا به ثمن بخس یا قیم//ت نازل فروخته شده است در واقع اعتراض به هیات واگذاری است نه سازمان خصوصیس//ازی و البته هیات واگذاری نیز ساعتها درباره ش//رایط آن بحث میکند تا به نتیجه برسد.

بنابراین، اگر خالف قانون اقدامی ش//ده باش//د، دوس//تان میتوانند ب//ه مراجع قضای//ی مراجعه و طرح دعوی کنند تا ما نیز پاس//خگو باش//یم اما اگر اقدامی خ//الف قانون انجام نش//ده و فکر میکنند که هیات واگذاری مصال//ح عامه را در نظر نگرفته، بهتر اس//ت تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در جریان تصمیمهای هیات واگذاری باش//د تا دستبهدست هم دهیم و فضای جامعه را بیمورد ملتهب نکنیم.

رئی//س کل س//ازمان خصوصیس//ازی درب//اره نظارت پ//س از واگذاریها گفت: البته گاه اتفاق افتاده که پس از واگذاری، خریدار نس//بت به تعهدات خ//ود پایبند نبوده و بنگاه را به شکل مناسب اداره نکرده است.

در این ش//رایط اگر به اجماع برس//یم سریعتر از دیگران اقدام کرده و آن را پس میگیریم همانطور که در مواردی مانند پتروشیمی بیستون، آلومینیوم المهدی رخ داد.

از این رو، باید فضای تعامل و گفتوگو را افزایش دهیم، اگر دوستان از قوانین و مجریان امر اطالعات مناس//ب داشته باشند این اندازه اعتراض هم وجود نخواهد داشت.

واگذاری در مذاکرات نداشتیم ‹

پوریحسینی در زمینه واگذاری به روش مذاکره و ابهام آن گفت: باید توجه داش//ت که روش موارد عرضه نیز از س//وی هیات واگذاری تعیین میشود نه سازمان خصوصیسازی و تا جایی که من اطالع دارم هیات واگذاری نیز در طول ۵ س//ال گذش//ته هیچ واگ//ذاری را به صورت مذاک//ره در نوبت اول و دوم انج//ام نداده حتی س//هام دولت ب//ه مزایده گذاش//ته ش//ده اس//ت. قانون به صراحت میگوید اگ//ر در دو نوبت واگذاری به صورت مزایده خریدار نباشد، هیات واگذاری میتواند از طریق مذاکره آن را واگذار کند اما باز هم هیات واگذاری در استفاده از این اختیار قانونی خود ابا داش//ته است. در ضمن واگذاریهای//ی که م//ورد اعتراض منتقدان اس//ت همگی از طریق مزایده بوده است نه مذاکره.

وی ادام//ه داد: نکت//ه مهم دیگر اینک//ه وقتی ما س//همی را از طریق مزایده میفروشیم و در مقابل آن از ط//رف مقابل چک یا پ//ول میگیریم و اوراق سهام یا قرارداد به نام طرف مقابل زده میشود اگر خری//دار از پس تعهدات خود برنیاید، اقس//اط خود را نپ//ردازد و به نوعی اداره بنگاه با مش//کل روبهرو باشد سازمان خصوصیسازی از روش بازپسگیری دی//ن حال اس//تفاده میکند یعنی ماندهاقس//اط را ابالغ میکند تا خری//دار آن را یکجا بپردازد وگرنه ب//رای وصول مطالبات آنچه داده ش//ده را میتواند باز پس بگیرد.

در این ص//ورت ما الزامی ب//رای برگزاری مزایده نداریم زیرا پیش از این مزایده گذاش//تیم و اکنون طلبکار هس//تیم، از طرف مقابل س//هام شناس//ایی کردهای//م و در اینج//ا میتوانیم س//هام را به طریق غیرمزایده واگذار کنیم اما س//ازمان در اینجا نیز به طور معم//ول برای وصول مطالب//ات مزایده برگزار میکند تا رقابتی باشد.

رئی//س کل س//ازمان خصوصیس//ازی درب//اره واگذاری ش//رکتها ب//ه بخش ش//بهدولتی گفت: قب//ل از دولت یازده//م واگذاری ب//ه بخش واقعی ب//ه ط//ور تقریبی ۸۱ درصد بود ک//ه این میزان در دول//ت یازدهم به ۷۶ درصد و در دولت دوازدهم به ۰۰۱ درصد رس//یده به همین دلیل است که بیشتر انتقادها متوجه س//ازمان خصوصیسازی است زیرا واگذاریها به بخش خصولتی و ش//بهدولتی نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.