عضویت معاون وزیر کار در هیات حمایت از صنایع

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مع//اون رواب//ط کار وزارت تعاون، کار و رف//اه اجتماعی به عضوی//ت کارگروه جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کش//ور منصوب ش//د. به گزارش روابطعموم//ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیاتوزیران به پیش//نهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به اس//تناد ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور مصوب ۳۴۳۱، حاتم ش//اکرمی، معاون روابط کار را به عنوان نماینده وزیر تعاون، کار و رف//اه اجتماعی در هیات حمایت از صنایع موضوع بند ی//ک ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور تعیین کرد. هیات حمایت از صنایع دارای ۵ عض//و بوده و از نماین//دگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س//ازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.