تولید خودرو در کشور افزایش مییابد

Sanat Newspaper - - خودرو -

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروس//از داخل//ی جل//وی ۵۱میلی//ارد دالر واردات را گرفته، میزان تولید خودرو را رو به افزایش دانست.

مهرداد الهوتی، س//خنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اس//المی در گفتوگو با ایس//نا، با اشاره به حضور وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت در نشس//ت فراکس//یون مس//تقلین مجلس اظهارکرد: رضا رحمانی در این نشست گف//ت که ب//ا توجه به س//یر نزولی قبل//ی در زمینه تولید خودرو درحالحاضر تولید خودرو رو به افزایش است.

او افزود: به گفته وی یکمیلیون خودرو به ارزش ۵۱هزار میلیارد تومان پیشفروش ش//ده بود که براس//اس آخرین تصمیم، قرار ش//د ۰۸درصد تولید ب//رای پیشفروشهای قبل//ی اختص//اص یاب//د و ۰۲درصد به فروشه//ای جدید اختصاص داده شود.

سخنگوی فراکس//یون مستقلین مجلس شورای اسالمی خاطرنش//ان کرد: وزیر صنعت، مع//دن و تجارت همچنین گفت که خودروس//ازهای داخلی با وجود مش//کالت بسیار در مجموع توانس//تهاند جلوی ۵۱میلیارد دالر واردات را با شرایط فعلی ارزی بگیرند.

الهوتی با اشاره به واردات ۴میلیارد دالر قطعات خودرو یادآور ش//د: رحمانی درباره اس//تفاده از تبص//ره۸۱ قانون بودجه درباره ارائه تس//هیالت ب//ه تولیدکنندگان نیز گفت که بنا دارند از تس//هیالت بیشتر برای تقویت خودروسازان استفاده کنند تا تحولی در این زمینه ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.