تجربه‹زمستان‹یترین‹بازار‹خودرو‹رقم‹خورد‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

بازار خودرو در حالی نخستین هفته زمستان را پشتسر گذاش//ت که نمایشگاهداران فروش چندانی نداشتند و معامالت در بازار خودروهای وارداتی، داخلی و دس//ت دوم تفاوت چندانی با هفتههای گذش//ته نداشت. یکی از فعاالن بازار خودرو در گفتوگو با خبرخودرو ضمن تشریح وضعیت بازار خودرو در هفته گذشته اظهارکرد: بازار خودرو یکی از خوابترین بازارهای تاریخ را تجربه کرد بهطوری که طی هفته کاری گذشته هیچ فعالیتی در بازار انجام نش//د و س//کوت در خری//د و ف//روش خ//ودرو پدیده خ//اص هفته گذش//ته بود. کاظ//م محمدینیکخواه در ادامه اف//زود: با وجود آنکه قیمت برخی از محصوالت ایرانخودرو و سایپا اصالح شده و باید در حاشیه بازار عرضه ش//ود اما این اظهارات و مصوبات در ح//د حرف باقیمانده و در عمل خودروس//ازان، محصول//ی بهعنوان تحویل فوری به بازار عرضه نکردهاند؛ بنابراین اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است. وی گفت: متاسفانه با افزایش نرخ ارز شاهد جهش یکباره قیمتها شدیم اما بهدلیل عرضه نش//دن خودرو کاهش قیمت ارز تاثیر ملموسی بر بازار نداش//ته؛ بنابراین چنانچ//ه روند نزولی قیمت ارز همچنان ادامه داشته باشد و در عین حال کارخانههای خودروس//ازی اقدام به عرضه خودرو کنند میتوان به حل مشکل بازار خودرو امید داش//ت، در غیر این صورت ساماندهی بازار خ//ودرو غیرممکن خواهد ب//ود. این فعال بازار خودرو اظهارکرد: در نمایشگاهها و پارکینگها خ//ودرو وجود دارد ام//ا بهدلیل افزایش بیرویه قیمتها و گرانی خودرو، در چند ماه منتهی به دی ماه شاهد افت تقاضا در بازار خودرو شدیم. وی اذعان کرد: با نخس//تین تکانههای افزایش قیمت ارز ش//اهد سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو شدیم که مردم بهمنظور حفظ هر میزان سرمایهای که در دست داشتند به خرید خودرو روی آوردن//د ت//ا عالوهبر جلوگی//ری از کاهش ارزش سرمایه، س//ودی هم عایدشان شود و در واقع بهنوعی ش//اهد دالل ب//ازی در بازار خودرو بودی//م؛ بنابراین درحالحاض//ر تنها درصورتی مش//کل بازار خودرو برطرف و قیمتها کاهش خواه//د یافت که مصرفکنن//ده واقعی اقدام به خری//د کند. محمدینیکخواه گفت: با توجه به آنکه هنوز هیچ یک از دو خودروساز محصوالت خود را با قیمتهای اصالح ش//ده و در حاش//یه بازار عرضه نکردهاند و تنها دو محصول پر فروش یعن//ی وانت ایرانخودرو و پراید س//ایپا در این میان عرضه ش//دهاند؛ بنابراین ش//اهد واکنش خاصی در بازار خودرو نبودهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.