تولید بنزین از ۰۰۱ میلیون لیتر میگذرد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

خودکفایی در تولید بنزین یکی از اه//داف وزارت نف//ت در ط//ول چند س//ال گذش//ته بوده است. بر این اساس، میزان تولید بنزین در کش//ور به مرور زمان افزایش یافت به طوری که از ۴.۶۶ میلیون لیتر در روز در س//ال ۵۹۳۱ ب//ه ۴.۷۷ میلیون لیتر در روز در سال ۶۹۳۱ رسید. همچنین میزان تولید بنزین از آغاز س//ال ۶۹۳۱ تا آذر همان س//ال ۶.۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و از آذر تا پایان اس//فند به ۴.۷۷ میلیون لیتر در روز رسید. حال بر مبنای برنامهریزی انجام شده قرار است ظرفیت تولید بنزین تا پایان هفته جاری به ۵۰۱ میلیون لیتر در روز برسد.

ب//ه گ//زارش روابطعموم//ی ش//رکت پاالی//ش و پخش فرآوردهه//ای نفت//ی، بیژن زنگن//ه، وزیر نف//ت در یکی از آخرین اظه//ار نظرهای خود درباره آم//ار تولید بنزین در ایران اظهار کرد: در س//ال ۱۹۳۱ می//زان تولید بنزین در ایران بهطور متوس//ط ۲۵ میلیون لیت//ر در روز بود که در ش//هریور امس//ال به ۰۹ میلیون لیتر در روز رسیده است. بنزین ما در ش//رایطی ق//رار دارد که ترامپ در تحریمهای خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد.

وعده تولید ۰۰۱ میلیون لیتر بنزین در کشور از حدود ۴ ماه پیش از س//وی علیرضا صادقآبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی، اعالم و اظهار شد ک//ه ۰۸ میلی//ون لیتر از این ۰۰۱ میلیون لیتر بر اس//اس استاندارد یورو۴ و یورو۵ تولید خواهد شد.

حاال ب//ر مبن//ای اعالم ش//رکت ملی پاالی//ش و پخش فرآوردههای نفت//ی، صادقآبادی از تکمیل و راهاندازی فاز سوم پاالیش//گاه س//تاره خلیجفارس خبر داده و گفته که ظرفی//ت تولید بنزین از پایان همین هفته به ۵۰۱ میلیون لیتر در روز میرس//د که نسبت به آبان سال گذشته بیانگر رشد ۷۶ درصدی بوده است.

ظرفیت تولید بنزین کش//ور در آبان س//ال گذش//ته ۳۶ میلیون لیتر در روز بود. این میزان در دی س//ال گذش//ته با تثبیت تولید در فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ۴۲ درص//د افزای//ش یافت و ب//ه ۸۷ میلی//ون لیتر در روز رسید.

در نیمه نخست امسال که با اوج مصرف بنزین در کشور هم//راه بود، تولید بنزین به ح//دود ۵۹ تا ۷۹ میلیون لیتر در روز رسید.

صادقآب//ادی با اع//الم اینکه در حال آمادهس//ازی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین و یک جهش بزرگ برای آخر همین هفته هس//تیم، تصریح کرد: ب//ا تولید ۵۰۱ میلیون لیتر بنزین در کش//ور عالوهبر تامین نیاز داخل، حدود ۰۲ میلیون لیتر نیز تفاوت تولید و مصرف در ۶ ماهه دوم سال خواهیم داشت.

به گفته وی، منابع ۰۶۲ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی ص//رف بدهیها و آغاز فاز چهارم پاالیش//گاه س//تاره خلیجفارس خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش همچنین گفت: وام ۰۶۲ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی زمانی به این پروژه اختصاص یافت که مراحل س//اخت و نصب فاز سوم پروژه نیز انجام شده بود.

درحالحاضر قرار اس//ت مبلغ ای//ن وام صرف بدهیهای موجود یا اجرای فاز چهارم پاالیشگاه شود. منابع مالی این پروژه با اتکا به تولید محصوالت داخلی پاالیش//گاه تامین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.