مروری بر وضعیت صادرات نفت ایران در سال آینده

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

معافیت به ۸ مش//تری نفت ایران که از سوی امریکا به این کش//ورها داده شده بود، از ابتدای س//ال میالدی جدید آغاز ش//ده اس//ت. این در حالی اس//ت که بر اس//اس آخرین آم//ار، میزان صادرات نفت ایران کاهش یافته اما کارشناس//ان پیشبینی کردهاند احتمال افزایش آن با توجه به معافیتهای امریکا وجود دارد.

به گزارش ایسنا، امریکا به فاصله دو روز مانده به آغاز تحریمهای نفتی علیه ایران که بر اساس آن، هیچکدام از مش//تریان نفت ایران حق ادامه خرید از ایران را نداشتند، اعالم کرد به ۸ مشتری نف//ت ایران معافیت ۶ ماهه برای ادامه واردات از ایران میدهد، به شرطی که این کشورها به مرور و در طول ۶ ماه وابس//تگی خود به نفت ایران را کاهش دهند.

تصمی//م امری//کا در حال//ی از آغاز س//ال نوی میالدی به اجرا درآمده که پیش از س//ال نو و در طول چند ماه گذشته، میزان صادرات نفت ایران کاهش یافته اس//ت زیرا مش//تریان میزان خرید نف//ت از ایران را کاهش دادن//د و برخی از آنها از جمله کرهجنوبی به صفر رساندند.

واردات کرهجنوب//ی برای س//ومین ماه متوالی صف//ر ماند و ژاپن نیز مانن//د کرهجنوبی وارداتی از ایران نداش//ت در حالی که واردات هند در این م//دت حدود ۰۴ درصد در مقایس//ه با ماه اکتبر کاه//ش پیدا کرد. اما کارشناس//ان بر این باورند که واردات نفت آسیا از ایران از ماه دسامبر(آذردی) رو به رش//د خواهد گذاشت زیرا امریکا به ۸ خری//دار بزرگ نفت ایران ب//رای ادامه واردات به مدت ۰۸۱ روز معافیت داده اس//ت. واردات نفت چین از ایران ه//م در نوامبر به حدود ۰۹۳ هزار بشکه در روز رسید که باالتر از حدود ۷۴۲ هزار بشکه در روز در اکتبر (مهر-آبان)بود.

س//ینوپک که بزرگترین خریدار چینی نفت ایران اس//ت، خرید نفت ای//ران را مدت کوتاهی پ//س از اینکه چین از تحریمهای امریکا معافیت گرف//ت، آغ//از کرد و ش//رکت مل//ی نفت چین )CNPC( نیز تولید نفت ایران را در دسامبر باال برد. ژاپن و کره جنوبی آماده از سرگیری واردات نف//ت ایران در س//ال جدید میالدی میش//وند. انتظار میرود هن//د نیز ماهانه ۵۲.۱ میلیون تن نفت از ایران خریداری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.