تحقق کامل عملیات تولید از پارس جنوبی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

مدیر تولید و عملیات ش//رکت نفت و گاز پارس از تحقق کامل اهداف ابالغ شده به این مدیریت در تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی در ۳ ماه سوم امسال خبر داد.

به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی گفت: تولید تکلیفی گاز از پارس جنوبی و سکوهای تحت هدایت این مدیریت پس از انجام تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی در پایان مهر، در ۳ ماه س//وم امسال به طور کامل بر میزان توان س//کوها و تولید تکلیف شده از سوی وزارت نفت منطبق بوده است.

وی با اش//اره به اینکه هماکنون بهط//ور میانگین روزانه ۵۸۵ میلیون مترمکع//ب گاز غنی از میدان پارس جنوبی تولید میشود، اظهار کرد: با توجه به توسعه و بهرهبرداری از مرحله نخس//ت فازهای باقیمانده(۳۱، ۴۱ و ۲۲ تا ۴۲) در س//ال جاری و ایجاد ظرفیتهای جدید برداشت گاز از دریا، میزان تولید گاز از سکوهای گازی این میدان تا پیش از پایان امس//ال به بیش از ۰۰۶ میلیون مترمکعب در روز میرسد.

بر اس//اس تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، امسال افزایش ظرفیت ۴۸ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز در دس//تور کار ش//رکت نفت و گاز پارس قرار دارد که تاکنون از بخش نخس//ت فراساحل فاز ۴۱ افزایش ظرفیت تولید ۸۲ میلیون مترمکعب معادل نیمی از مجموع تولید گاز این فاز محقق ش//ده و با بهرهبرداری از مرحله نخست فازه//ای ۳۱ و ۲۲ ت//ا ‪۶۵ ۴۲،‬ میلیون مترمکعب دیگر نیز ب//ه ظرفیت تولید گاز غن//ی از میدان پارس جنوبی افزوده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.