نصب ۰۳ هزار سامانه خورشیدی در سال آینده

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

قائممقام س//ازمان بسیج مهندس//ان صنعتی کشور گفت: تا وقتی قیمتهای برق بهصورت یارانهای و بس//یار پایین اس//ت، مدیریت مصرف برق توجیهپذیر نخواهد بود و بخش خصوصی انگیزهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان معیشت جایگزین در روس//تاها و عامل ایجادکننده اش//تغال در مناطق محروم نیز نخواهد داشت.

ب//ه گزارش ایلنا، مجتبی اصغری، قائممقام س//ازمان بس//یج مهندسان صنعتی کش//ور در نشستی بیان کرد: سازمان بسیج تاکنون برنامههای مختلفی در راس//تای خدمترسانی، حمایت مردم//ی و کمک ب//ه نهادهای دولتی ارائه کرده اس//ت. در این راس//تا همچنین مطرح ش//ده اس//ت تا از ظرفی//ت این نیروی خدمترس//ان در راستای طرح جهاد روش//نایی وزارت نیرو با هدف ساخت سامانههای انرژی خورشیدی در مناطق روستایی و محروم استفاده شود.

اصغ//ری افزود: بر اس//اس برنامهریزی انجامش//ده، در س//ال جاری، ۳ هزار عدد و س//ال آینده ۰۳ هزار س//امانه خورشیدی نصب شود.

قائممقام س//ازمان بسیج مهندسان صنعتی کشور اظهار کرد: درحالحاضر مهمترین و ریش//هایترین مشکلی که در روستاها با آن روبهرو هس//تیم، افزای//ش نرخ مهاجرت بوده اس//ت؛ در صورتی که بتوانیم ش//یوههای کس//ب درآمد مانند سامانههای خورش//یدی را به ش//کل پایدار در این مناط//ق ایجاد کنیم، به طور قطع با کاهش مهاجرت از این مناطق روبهرو خواهیم شد.

به بیان شفافتر، ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از توسعه سامانههای خورشیدی، اتفاقهای مثبتی را برای کشور رقم خواهد زد و در نهایت منجر به توسعه و آبادانی این مناطق میشود.

اصغ//ری اف//زود: برای اقتصادی کردن س//اخت س//امانههای خورش//یدی، در کنار اعطای وامهای کمبهره، س//ازمان بسیج تس//هیالت معادل ۵ میلیون تومان به ص//ورت بالعوض به این س//امانهها اختصاص میدهد. همچنی//ن، ۵ میلیون تومان نیز از مح//ل صندوق ذخیره ارزی بهصورت بالعوض به این طرحها اختصاص مییابد.

قائممقام س//ازمان بسیج مهندس//ان صنعتی کشور در ادامه گفت: توس//عه انرژیهای تجدیدپذیر عالوهبر آنکه دارای فواید زیس//تمحیطی است، موجب اش//تغالزایی در مناطق محروم و روستایی نیز خواهد شد. اصغری درباره بودجه الزم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: میتوان از ش//رکت نفت خواستار شد که سوخت صرفهجویی شده در نیروگاههای تجدیدپذیر را به آنها پرداخت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.