تهران‹در‹آستانه‹برگزاری‹رویداد‹نمایشگاهی‹صنعت‹در‹و‹پنجره

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، تولیدکنندگان و دس//تاندرکاران صنع//ت در و پنج//ره از جایجای کش//ورمان و دیگ//ر کش//ورهای جهان خ//ود را آماده میکنن//د تا جدیدترین تولی//دات و خدمات خود را در دهمی//ن نمایش//گاه بینالمللی در و پنج//ره و صنایع وابسته تهران به نمایش بگذارند.

به گزارش ایلنا، در این نمایش//گاه که از ۳ تا ۶ بهمن ماه در فضای//ی افزونبر ۰۳ ه//زار مترمربع و در محل دائمی نمایش//گاههای بینالمللی تهران برگزار میشود، بی//ش از ۰۵۳ ش//رکت داخل//ی و خارج//ی حض//ور و مشارکت دارند.

فرهاد امینیان، رئیس س//تاد برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بینالمللی در و پنجره از نخستین دوره برپایی آن در س//ال ۸۸۳۱ تا به امروز از رشد صعودی بس//یار مناسبی برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب ش//رکتها و واحدهای فعال در این صنعت واقع ش//ده است.

امینی//ان افزود: ب//ا وجود رکود مزمن//ی که در حوزه صنعت س//اختمان حاکم ش//ده و نیز شرایط اقتصادی ویژه ناش//ی از اعمال تحریمهای خارجی، نوس//انهای ن//رخ ارز و ممنوعی//ت ورود کااله//ای در و پنج//ره به کش//ور، استقبال بسیار خوبی از س//وی فعاالن صنعت در و پنجره کش//ور از نمایش//گاه امسال به عمل آمده و نمایشگاه در فضای بسیار گستردهای برگزار میشود.

وی ب//ا بیان اینکه این نمایش//گاه از س//وی ش//رکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران برگزار میشود، گف//ت: البته نباید منک//ر این موضوع ش//د که حضور شرکتهای خارجی نس//بت به سالهای گذشته کمتر ش//ده است. با این وجود، برپایی یک نمایشگاه صنعتی در شرایط فعلی در چنین سطحی، حاکی از چشمانداز روش//ن و امیدوارکنن//ده صنعت در و پنجره کش//ور به ش//مار میرود و این نمایش//گاه تخصص//ی همچنان به عن//وان نقطه اتکا و امید فعاالن و دس//تاندرکاران این صنعت به شمار میآید.

رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه اضافه کرد: دهمین نمایش//گاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابس//ته به صورت تفکیکشده و در سالنهای مجزا برگزار میشود که ش//امل گروههای پروفیل یوپیویس//ی، گروه در و پنجره یوپیویس//ی، گروه ماش//ینآالت و تجهیزات و گروه در و پنجره آلومینیومی اس//ت که هرکدام یک یا چند س//الن مس//تقل را در اختیار دارند و بقیه گروهها مانند یراقآالت، شیشه پنجره، توری پنجره، نشریههای تخصصی و سایر حوزههای مرتبط جانمایی شدهاند.

امینی//ان گف//ت: مخاطبان ای//ن نمایش//گاه عالوهبر مصرفکنن//دگان ع//ام، ب//ه ط//ور عمده ش//رکتهای ساختمانی، انبوهسازان مسکن و شهرکها، مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری، هتلها، بیمارستانها، مراکز آموزشی و ورزشی هستند.

معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل صنایع و خدمات صنع//ت در و پنجره، ایجاد زمینههای جذب س//رمایه و سرمایهگذاری، آش//نایی با نوآوریها و پیشرفتهای صنع//ت در و پنج//ره، ایج//اد فضای رقابت//ی و ارتباط مس//تقیم می//ان تولیدکنن//دگان و مصرفکنن//دگان، اش//تغالزایی و یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادرات، از مهمترین اهداف برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته است.

برگ//زاری ۸ کارگاه تخصص//ی در زمینههای مختلف مرب//وط به صنعت تولید در و پنجره از دیگر برنامههای جانب//ی دهمین نمایش//گاه بینالملل//ی در و پنجره و صنایع وابسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.