تعیینتکلیف ۰۳ قرارداد صنعتی راکد در اصفهان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

با تشکیل هیات حلاختالف و داوری در شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفه//ان، ۰۳ مورد از ق//رارداد واحدهای راکد موج//ود تعیینتکلیف و برای تعدادی از آنها رای فس//خ قطعی صادر شد.

به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از اصفهان، با تشکیل هیات حلاختالف و داوری با حضور مصطفی فروزنده به عنوان نماینده س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و داور در محل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، ۳۲ از قراردادهای مطرح ش//ده در این جلسه منتج به فسخ قطعی و ۵ ق//رارداد اعطای مهلت و درباره قراردادهای دیگر آرا خاص صادر شد.

محمدحسین براتی، مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان با اعالم ای//ن خبر افزود: با ابالغ فس//خ این تع//داد پرونده، مس//احت ۴۹۴۵۸ مترمربع از زمینهای صنعتی در ش//هرکهای صنعتی س//طح اس//تان آزادس//ازی خواهد ش//د که این زمینها پ//س از انجام مراحل اداری و قضایی به متقاضیان جدید واجد شرایط واگذار میشود و موجبات س//رمایهگذاریهای جدید در راس//تای اش//تغال و خودکفایی صنعتی فراهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.