آخرین شماره

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

روزنامه «گس//ترش صنعت» از ۵۱ دی ۷۹۳۱ تا برطرف ش//دن تبعیضهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در توزیع یارانه و بیتوجهی به تقسیم آگهیهای دولتی به موسس//ههای مطبوعاتی، بهبود ش//رایط اقتصادی، رفع کمبود کاغذ و ساماندهی موسسه منتشر نمیشود. بنا بر پیام مدیرمسئول، این روزنامه در طول انتشار مرتب چندساله و با تیراژی چند برابر روزنامههایی که از وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمی یارانه دریافت میکنند، حتی یک ریال یارانه از وزارت ارش//اد دریافت نکرده است. ناصربزرگمهر اعالم کرد: با تعطیلی روزنامه، تمامی همکاران روزنامه «گس//ترش صنعت» به جمع کارکنان روزنامه افزوده میشوند و هیچ خبرنگاری بیکار نشده است اما برای کنترل هزینههای موسسه، از چاپ خودداری میشود. الزم به توضیح است که در موسسه مطبوعاتی عالوهبر روزنامه ، روزنامههای گس//ترش تج//ارت، روزگار معدن، روزگار خودرو و روزگار اقتصاد همچنان منتشر میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.