رشد ۰۰۴ درصدی نقدینگی در یک دهه

یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد

Sanat Newspaper - - خبر -

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ابرتورم سال ۷۹ را جزو تورمهای کمنظیر در تاریخ اقتصاد کش//ور دانس//ته و گفته: نه کس//ی میتواند اث//رات آن را ک//م بداند و نه توجیه کن//د. بنابراین، باید تالش کنیم تا اثرات منفی آن را کاهش دهیم.

به گزارش ایس//نا، محمد محمدپور عمران با بیان اینکه افزایش لجامگس//یخته قیمت از نیمه نخست س//ال آغاز ش//د، اظهار ک//رد: این پدی//ده منفی و غیرقابل قبول دارای اث//رات منفی در زندگی مردم اس//ت و افزایش نیافتن درآمد موجب کاهش قدرت خرید میشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه سیاستهای پولی و بانکی برای جلوگیری از تورم و رش//د بیش از حد آن موثر اس//ت، افزود: تورم و تکانه موجود ریش//ه در ب//ازار ندارد و پدیده برونزا مربوط به سیاستهای پولی، مالی و بودجهای و فش//ارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی است. درحالحاضر کش//ور در جنگ اقتصادی بزرگ قرار دارد و فش//ار سیاست خارجی از بیرون وارد شده و بازار را بههم زده است.

وی افزایش لجامگسیخته نقدینگی را از دیگر علل این تورم عنوان کرد و یادآور شد: ساالنه ۰۲ درصد به نقدینگی کش//ور اضافه میش//ود و در طول یک دهه گذش//ته این نقدینگی به بیش از ۴ برابر یعنی از ۰۰۳ ه//زار میلیارد به ه//زار و ۰۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه بهمن عظیم نقدینگی و فشار سنگین خارجی از علل این ابرتورم است، تاکید کرد: میزان جهش در قیمتها و سقوط ارزش پول ملی اثرات منفی و فش//اری بر اقش//ار آس//یبپذیر م//ردم وارد میکند و در این راستا، سیاستهایی از سوی دولت طراحی شده تا کاالهای اساسی کمتر دستخوش تغییر شود.

محمدپ//ور در بخش دیگر س//خنان خود به راهبردهای مقابله اشاره کرد و افزود: در سال جاری بیش از ۶۴۱ هزار مورد بازرسی از اصناف استان در سطح خردهفروشی انجام شده است.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه شفافس//ازی تراکنشهای مالی باید از گذش//ته در نظام اقتصاد کش//ور رخ میداد و نبود این ش//فافیت و چرخ//ش غیرقانونی، ردیاب//ی موض//وع را س//خت میکند، خاطرنشان کرد: س//اماندهی انبارهای کش//ور برای اشراف بر اطالعات کامل در این زمینه ب//ه صورت ش//بکه باید م//ورد توجه ق//رار گیرد تا کمبودی وجود نداشته باشد.

این مسئول با اشاره به وجود ۷۳ هزار انبار کوچک و بزرگ در استان گفت: تمام انبارها در حال ثبت در سامانه جامع انبارها است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به توزیع هزار و ۰۰۳ تن گوشت قرمز منجمد، هزار و ۰۰۴ تن گوش//ت مرغ منجمد، هزار و ۰۵۱ تن گوشت منجمد گوساله و ۷۱ هزار الستیک اظهار کرد: امسال بی//ش از ۲۱ هزار م//ورد تخلف صنفی کشف شد که ارزش پروندههای تخلف بیش از ۴۵ میلیارد ریال بوده است.

محمدپور در ادامه با بیان اینکه ۰۵۳ میلی//ارد تومان ط//رح در بخش تولید سرمایهگذاری شده است، تصریح کرد: در ۹ ماه امسال برای ۲ هزار و ۰۰۶ نفر در طرحهای جدید اشتغال ایجاد شد.

وی از واحده//ای تولی//دی به عنوان خط مق//دم جنگ اقتص//ادی یاد کرد و گف//ت: اجرای//ی نش//دن نیم//ی از مصوبههای س//تاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان یکی از مهمترین موانع واحده//ای تولی//دی مش//کلدار برای فعالیت بهینه یا بازگشت به مدار تولید است.

رئیس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بخش//نامه تازه دادس//تان کل کش//ور در حمایت از مصوبههای س//تاد رف//ع موانع، تولید و اش//تغال را نسخه درمان بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی مازندران دانس//ت و یادآور شد: دادستان کل کشور، آبان امس//ال در راستای حمایت از مصوبههای ستاد تس//هیل و رفع موانع تولید و مش//کالت واحدهای تولی//دی در بخ//ش تکمیل و راهان//دازی طرحهای نیمهتمام، تامی//ن مالی، تعیینتکلی//ف بدهیهای مع//وق و نی//ز محدودیته//ای زیس//تمحیطی، مناب//ع طبیع//ی و حل موان//ع صادرات//ی از تمامی دادس//تانهای عموم//ی و انقالب خواس//ته که در اجرایی ک//ردن مصوبههای س//تادهای رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی همراهی الزم را داشته باش//ند. محمدپور عمران گفت: عمده مصوبهها در این نشستها تعیینتکلیف بدهیهای معوق بانکی واحده//ا، محدودیتهای زیس//تمحیطی و خارج کردن این واحدهای تولیدی از مصادره بانکها بود که متاسفانه بنا بر دالیلی این مصوبهها اجرایی نشد.

وی در ادامه به اش//اره به جه//ش خوب صادرات غیرنفت//ی اس//تان اضاف//ه کرد: امس//ال ص//ادرات غیرنفتی در مازن//دران ۳۱ درصد افزایش یافت که ۵۳۳ میلیون دالر در ۹ ماه امس//ال به نام گمرکات مازندران صادرات انجام شد.

تورم و تکانه موجود ریشه در بازار ندارد و پدیده برونزا مربوط به سیاستهای پولی، مالی و بودجهای و فشارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی است. درحالحاضر کشور در جنگ اقتصادی بزرگ قرار دارد و فشار سیاست خارجی از بیرون وارد شده و بازار را بههم زده است

محمد محمدپور عمران افزایش لجامگسیخته قیمت از نیمه نخست سال آغاز شد. این پدیده منفی و غیرقابل قبول دارای اثرات منفی در زندگی مردم است و افزایش نیافتن درآمد موجب کاهش قدرت خرید میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.