تامینکنندگان کاال و خدمت مجاز به واگذاری مطالبات

در بررسی طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب شد

Sanat Newspaper - - خبر -

نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی در جریان بررسی ماده ۸ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب کردند تامینکنندگان کاال و خدم//ت مجازند با اس//تناد به ماده ۰۱ قانون برگ//زاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی خود را واگذار کنند.

به گزارش ایس//نا، نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی در جلسه علنی در جریان بررس//ی ماده ۸ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کاالی ایرانی این ماده را تصویب کردند.

بر اس//اس این ماده، تامینکنندگان کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده ۰۱ قان//ون برگزاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسههای اعتباری واگذار کنند.

در صورت//ی ک//ه تامینکنن//ده مطالب//ات را به ثال//ث واگذار کن//د، تمامی کارفرمای//ان موض//وع این قانون اع//م از دولتی و عمومی ی//ا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند.

آییننام//ه اجرای//ی این م//اده حداکثر در مدت ۴ ماه از اب//الغ این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.

در تبصره یک این ماده آمده است: نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون مجاز نیس//تند در قرارداد خرید کاال یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروش//نده کاال یا خدمت س//لب کنند و در هر صورت س//لب این حق نافذ نخواهد بود.

در تبصره ۲ این ماده آمده اس//ت که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده از سوی کار فرما به تامینکنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد.

نماین//دگان ماده ۹ این طرح را نیز بررس//ی کرده و با ۷۶۱ رأی موافق و ۴ رأی مخالف آن را به تصویب رساندند.

در م//اده ۹ این طرح آمده اس//ت: به منظور گس//ترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمهای در کشور:

ال//ف- به منظ//ور ارائه انواع ابزاره//ای تضمین مورد نی//از بخش تولیدی و خدماتی کش//ور اعم از ضمانتنامه، ش//رکت در مناقصه، پیشپرداخت، حسن انجام کار، حس//ن انجام تعهدات، کس//ور وجهالضمان و سایر ضمانتنامههای تعه//دات ق//راردادی، بیمه مرکزی جمهوری اس//المی ایران مکلف اس//ت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتاقها، ش//یوهنامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسههای تضمی//ن را در م//دت ۴ ماه پس از الزماالجرا ش//دن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیاتوزیران ابالغ کند.

ش//رکتهای بیمهگر ایرانی مجازند در چارچوب آییننامه پیشگفته، برای تاسیس موسسههای تضمین اقدام کنند.

ب- ضمانتنامههای صادرش//ده از سوی موسسههای تضمین در زمره سایر ضمانتنامهه//ای مج//از نهادهای موضوع م//اده ۲ این قانون ق//رار میگیرد و کارفرمای//ان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی برای قبول آن اقدام کنند.

ج- بیمه مرکزی موظف اس//ت در مدت ۳ ماه پس از الزماالجرا ش//دن این قانون س//ازکار ارائه انواع پوش//شهای بیمهنامه اعتب//ار صادراتی و بیمهنامه مسئولیت ناش//ی از محصول از سوی شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابالغ کند. در ادامه، نمایندگان ماده ۰۱ این طرح را بررس//ی کردند و با ۶۶۱ رأی موافق و ۴۱ رأی مخالف آن را به تصویب رساندند.

بر اس//اس ماده ۰۱ این تبصره جایگزی//ن تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنه//ا در امر ص//ادرات و اصالح ماده ۴۰۱ قانون مالیاتهای مس//تقیم مصوب ۱/۵/۱۹۳۱ میشود.

تبص//ره: س//ازمان تامیناجتماع//ی مکلف اس//ت به منظور بیم//ه کارکنان ایران//ی دارای گواهینامه ش//غلی که برای اج//رای قراردادهای صدور خدمات فن//ی و مهندس//ی به خارج از کش//ور اعزام میش//وند با دریاف//ت حق بیمه قراردادها(پیمانها) به صورت ریالی فقط بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصاحساب قرارداد یا پیمانها را صادر کند.

در ادامه ماده ۱۱ این طرح بررس//ی ش//د که با رأی نمایندگان حذف شد. همچنین ماده ۲۱ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

بررس//ی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نش//اندهنده بهبود وضعیت و رشد تولید لوازمخانگی در مهر نسبت به شهریور امسال است. به گزارش ایرنا، بنابر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر امس//ال به ترتیب ۷۵ هزار و ۰۰۳ یخچال، ۴۸ هزار و ۰۰۶ یخچال و فریزر، ۶۴ هزار و ۰۰۴ ماش//ین لباسشویی و ۱۲ هزار و ۰۰۹ کولر آبی در کش//ور تولید شد. در هفتمین ماه از سال، تولید تلویزیون با رشد ۲.۸۱ درصدی، یخچال و فریزر با رش//د ۵.۱۳ درصدی، ماشین لباسشویی با رشد ۱.۹۲ درصدی و کولر آبی با رشد ۶.۵ درصدی همراه بوده است.

کاهش تولید لوازمخانگی در ۷ ماه امسال ‹

با این حال، بررس//ی آماره//ای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از کاهش تولید انواع لوازمخانگی از آغاز امسال تا پایان مهر اس//ت به طوری که در این مدت تولی//د انواع تلویزیون با کاهش ۵.۲۳ درصدی در همسنجی با سال گذشته به ۴۹۳ هزار و ۰۰۲ دستگاه رسید. در ۷ ماه امسال ۳۵۵ هزار و ۰۰۸ یخچال و فریزر از س//وی ش//رکتهای داخلی تولید ش//د که در مقایسه با مدت مش//ابه سال گذش//ته ۸.۳۱ درصد کاهش نشان میدهد. بر پایه این گزارش، تا پایان مهر، ۶۹۲ هزار و ۰۰۵ ماش//ین لباسش//ویی در کشور تولید ش//د که در همسنجی با سال پیش ۲.۸۳ درصد کاهش داشته است. همچنین در مدت یادشده ۸۲۵ هزار و ۰۰۴ کولر آبی تولید ش//د که در مقایس//ه با مدت مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد افت داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.