سیستان و بلوچستان میزبان دولتمردان

روز‹گذشته‹معاون‹اول‹رئی‹سجمهوری‹و‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹وارد‹ایرانشهر‹شدند

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

اس//حاق جهانگیری مع//اون اول رئیسجمهوری، رض//ا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از اعضای هیاتدولت در س//فری یکروزه به اس//تان سیستان و بلوچستان، صبح روز گذشته وارد ایرانشهر شدند.

مع//اون اول رئیسجمهوری با اش//اره به ضرورت تالش بیوقفه در راس//تای رفع محرومیت از مناطق مح//روم و اهتم//ام مس//ئوالن برای حل مش//کالت طبقات ضعی//ف جامعه تاکید کرد: باید اس//تعدادها و توانمندیهای موج//ود در مناطق مختلف ایران را شناسایی و در راستای آبادانی و پیشرفت کشور، رفع محرومیت و توسعه اشتغال از آنها حمایت کنیم.

ب//ه گ//زارش پایگاه اطالعرس//انی دولت، اس//حاق جهانگیری روز گذش//ته در آیین بهرهبرداری از ۰۰۸ واحد مسکن روستایی مددجویی در استان سیستان و بلوچس//تان و شهرس//تان قصر قند ب//ا قدردانی از همه تالش//گران در راس//تای خدمترسانی به مردم در مناطق محروم اظهار امیدواری کرد که مسئوالن بتوانن//د در زمین//ه تالش ب//رای رف//ع محرومیت از مناطق محروم موفق بوده و گامهای اساسی بردارند.

مع//اون اول رئیسجمهوری با اش//اره به اینکه در آس//تانه چهلمین س//ال پیروزی انقالب اسالمی قرار داری//م اظهار کرد: ب//ه طور قطع یک//ی از مهمترین آرمانهای انقالب اس//المی که ام//ام راحل برای این انقالب ترس//یم و بر آن اصرار و تاکید داشت و هدف مهم انقالبیون بوده این است که این انقالب، انقالب مس//تضعفان و پابرهنگان و کس//انی است که رنج و مشقت بسیار دیده و دچار کمبود هستند.

‹اس/تعدادهای‹ب ‹ینظیر‹در‹گوشه‹و‹کنار‹ ‹ کشور‹

مع//اون اول رئیسجمه//وری ادام//ه داد: کارهای زیب//ای صنایعدس//تی که به دس//ت هنرمن//دان در مناطق مختلف تولید و در بازارهای بینالمللی عرضه میش//ود به این معناس//ت که از گوش//ه و کنار این کش//ور با همه مشکالتی که وجود دارد استعدادهای بینظیری ش//کوفا میش//ود. هن//ر دول//ت باید این باش//د که زمینههای ظهور و بروز این اس//تعدادها را فراه//م کرده و بازار مورد نی//از آنها را بهوجود آورد و نمایشگاههای الزم را در مراکزی که امکان آن هست، ایجاد کند.

جهانگیری، وزیر فرهنگ و ارش//اد اسالمی، رئیس س//ازمان صنایعدستی و گردشگری و سایر مسئوالن ذیرب//ط در امور فرهنگی را ب//ه حمایت همهجانبه از تالش//گران در ای//ن عرص//ه فراخوان//د و گف//ت: مطمئنم اگر در زمینه صنایعدس//تی و استعدادهای گردش//گری و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان س//رمایهگذاری مناس//بی کنیم به طور قطع در این استان بیکار نخواهیم داشت.

مع//اون اول رئیسجمه//وری ب//ا بی//ان اینک//ه خوشبختانه در این استان استعدادهای فراوانی وجود دارد ک//ه باید بر آنها تمرکز کنی//م، افزود: امیدواریم نتیجه این س//فر برنامهریزی و تصمیمهای خوب در این حوزه برای استان سیستان و بلوچستان باشد.

وی با اش//اره ب//ه وجود آثار تاریخ//ی و جاذبههای گردشگری همچون شهر سوخته در استان سیستان و بلوچس//تان بر ضرورت تالش برای شناساندن این جاذبههای تاریخی و فرهنگی به گردش//گران گفت: باید در راس//تای توس//عه اش//تغالزایی تالش کنیم؛ خوش//بختانه اعتبارات بسیار خوبی در زمینه توسعه اش//تغال روستایی از سوی دولت در نظر گرفته شده که با س//ود بس//یار کم ب//ه هر میزان که نیاز باش//د میتوانیم برای مناطق محروم اختصاص دهیم.

جهانگیری کش//ت محصوالت متنوع گرمس//یری در اس//تان سیس//تان و بلوچستان را یکی از زمینههای اشتغال در این اس//تان دانس//ت و اظه//ار کرد: دولت در راس//تای حل مشکل آب برای کش//اورزان تالش ک//رده و برنامهریزی میکند.

‹گامی‹برای‹محرومی ‹تزدایی ‹

مع//اون اول رئیسجمه//وری با بیان اینک//ه یک//ی از زمینهه//ای اقتص//اد مقاومتی این ب//وده که مناطق مختلف کشور بر اساس استعدادهایی که دارند با اولویتبن//دی از مناطق محروم مورد رس//یدگی قرار بگیرن//د، اظه//ار کرد: نتیج//ه آن این بود ک//ه امروز میبینیم با توسعه استعدادهای هر منطقه بدون آنک//ه بخواهیم کارخانههای بزرگ را به مناطق مختلف منتقل کنیم میتوانیم در راستای پیشرفت مناطق مختلف اقدام کنیم.

وی اظهار کرد: بنیاد مس//تضعفان به عنوان نهادی که تحت امر رهبر انقالب فعالیت میکند با اقدامهای مثب//ت در مناطق محروم این پی//ام مهم را منعکس میکند که اراده کرده تا در راس//تای توسعه مناطق مختلف کشور و رفع کمبودها کمک حال دولت باشد و امیدواریم این اقدام منشأ یک تحول جدی باشد.

جهانگیری با قدردان//ی از تالشهای کمیته امداد امام خمینی(ره) و س//پاه پاس//داران انقالب اسالمی برای س//اخت مس//کن مددجویان اظهار ک//رد: باید مس//کن حمایتی ب//رای مددجویان کمیت//ه امداد و بهزیستی در دستور کار باشد تا همه مردم در مناطق دورافتاده و محروم صاحب خانههای ایمن باشند.

مع//اون اول رئیسجمه//وری همچنین از تالشها و خدم//ات خانم ریگی فرمان//دار قصر قند در جهت رسیدگی به مس//ائل و مش//کالت مردم این منطقه گفت: ب//ا تصمیم دولت خانم ریگی به عنوان دومین سفیر زن جمهوری اس//المی ایران منصوب خواهند شد.

در این آیین در حضور معاون اول رئیسجمهوری تفاهمنام//ه هم//کاری ط//رح پیش//رفت و آبادان//ی شهرس//تان قصر قند در راس//تای اقتصاد مقاومتی، محرومیتزدایی و ایجاد معیشت پایدار میان بنیاد مس//تضعفان و اس//تانداری سیستان و بلوچستان بسته شد.

افتت/اح‹ س/الن‹ مس/افربری‹ فرودگاه‹

عالوهب//ر این، جهانگی//ری صبح روز گذش//ته در جری//ان س//فر به اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان، پ//س از ورود به فرودگاه ایرانشهر س//الن مسافربری ای//ن فرودگاه را افتت//اح و از آن بازدید کرد. فرودگاه ایرانشهر جزو ۰۱ فرودگاه کشور اس//ت که از آنتن رادار فضایی و امکان تصویربرداری در ش//ب برخوردار اس//ت. یکی از مش//کالت این فرودگاه نداش//تن پایانه مس//افربری بوده است که با راهاندازی آن امکان برقراری خط پرواز به نقاط دیگر مانند مشهد مقدس و شیراز فراهم خواهد شد. گفتنی است، شهرستان ایرانش//هر در ناحیه مرکزی بلوچستان و در فاصله ۵۴۳ کیلومتری زاهدان واقع شده است. ‹‹بازدید‹از‹کارخانه‹بافت‹بلوچ‹ایرانشهر

رحمانی پس از ورود به ایرانش//هر از کارخانه بافت بلوچ این شهر بازدید کرد.

به گزارش ش//اتا، وزیر صنع//ت، معدن و تجارت در بازدی//د از این واحد تولی//دی از نزدیک روند تولید و فعالیت این کارخانه را بررسی و از بخشهای مختلف آن دیدن ک//رد. کارخانه بافت بل//وچ درحالحاضر با ظرفیت تولید س//االنه ۰۰۶ تن نخ(چاپ و تکمیل ۲ میلیون مترمربع) در بخشهای ریسندگی و بافندگی فعال است. درحالحاضر اش//تغال این کارخانه ۸۲۱ نفر به طور مس//تقیم است که با تکمیل شدن فرآیند تولید، میزان اشتغال این کارخانه تا ۰۵۴ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

گفتنی اس//ت، تاکنون بی//ش از ۵ میلیون دالر در این کارخانه سرمایهگذاری شده است و برای رسیدن به ظرفیت درنظر گرفته ش//ده در افق این طرح ۷۶۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری مورد نیاز است.

‹وجود‹۸۹۹‹طرح‹صنعتی‹در‹حال‹اجرا‹ ‹

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت پ//س از بازدید از کارخانه بافت بلوچ، در مجتم//ع فرآوردههای غذایی نخل طالیی بلوچ و ایرانکوالی ایرانش//هر نیز دیدن کرد. مجتمع فرآوردهه//ای غذایی نخل طالیی بلوچ ایرانش//هر در زمینه تولید انواع آب میوه غیرمرکبات از کنس//انتره(پوره) و ش//یره خرم//ا فع//ال اس//ت و درحالحاضر میزان اش//تغال مستقیم در این مجتمع تولیدی تعداد ۰۴ نفر است.

کارخانه ایرانکوال ایرانش//هر نی//ز تولیدکننده انواع آب میوه مرکبات از کنس//انتره، انواع آب آشامیدنی و نوش//ابههای گازدار طعمدار رنگی، کمکالری و نوشابه گازدار بدون قند است و درحالحاضر بر اساس اعالم مدیران شرکت اشتغالی افزونبر ۰۲۱ نفر ایجاد کرده است. گفتنی است، ۸۹۹ طرح صنعتی در دست اجرا در استان با س//رمایهگذاری ۷۲ هزار و ۰۰۳ میلیارد ریال و پیش//رفت فیزیکی از صفر تا ۹۹ درصد وجود دارد که با انجام این طرحها زمینه اشتغال ۸۱ هزار و ۳۷۴ نفر در استان ایجاد میشود.

عمده این طرحهای صنعتی س//یمان، فوالد، مس، کاش//ی، پنل پلیاورتان، س//ردخانه، آجر ماش//ینی، پودر ش//وینده، ان//واع مواد غذایی، بس//تهبندی انواع محصوالت غذایی، قوطی کنسرو، پروفیل آلومینیوم و کنسانتره مس است.

رضا‌رحمانی کارخانه بافت بلوچ درحالحاضر با ظرفیت تولید ساالنه ۰۰۶ تن نخ(چاپ و تکمیل ۲ میلیون مترمربع) در بخشهای ریسندگی و بافندگی فعال است. درحالحاضر اشتغال این کارخانه ۸۲۱ نفر به طور مستقیم است که با تکمیل شدن فرآیند تولید، میزان اشتغال این کارخانه تا ۰۵۴ نفر افزایش پیدا خواهد کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.