برخی‹ده‹کها‹به‹عنوان‹خط‹قرمز‹مشخص‹شد‹هاند

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

وزی//ر تع//اون، کار و رف//اه اجتماع//ی از تدوی//ن آییننامه با چارچوب مش//خص برای ابالغ به استانداریها خبر داد و گفت: استانداریها برای پرداخت یارانه باید بر اساس چارچوب ابالغی عمل کنند. محمد شریعتمداری درباره واگذاری پرداخت یارانه به استانداریها و نگرانی مردم از اعمال نظرهای سلیقهای در این باره به ایلنا گفت: این کار قرار است در چارچوب آییننامههایی که بهزودی صادر میشود، انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر مبنای هماهنگی ب//ا وزارت تع//اون، کار و رفاه اجتماعی، قرار ش//د یک آییننامه مش//ترک تنظیم شود و استانداران بر اس//اس آن مسیر را طی کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این آییننامه امکان قرار گرفتن گروههایی مانند مس//تمریبگیران، بازنشستگان ...و ب//ه عنوان خط قرمز اس//تانداریها وج//ود دارد، گفت: بله. این گروهها مش//خص ش//دهاند و در قالب آییننامه به استانداریها ابالغ خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.