قدردانی از سفیر محصوالت ایرانخودرو در جام جهانی روسیه

Sanat Newspaper - - خودرو -

درآیینی با حضور قائممقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو، خودرو س//فیر محص//والت ایرانخ//ودرو در مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه تعویض شد.

ب//ه گزارش ایکوپرس، عب//اس ملکیتهرانی در این آیین ضم//ن قدردانی از اقدام مش//تری ایرانخودرو برای س//فر به روس//یه با محصول پارس ایرانخودرو گفت: قصه س//فر طوالنی این مش//تری ب//ه همراه خانواده خ//ود برای دیدن بازیهای جام جهانی روس//یه را شنیدیم، براساس تصمیم هیاتمدیره ایرانخودرو برای قدردانی از این مشتری وفادار تصمیم گرفته شد تا خودرو وی را با خودرویی صفر کیلومتر تعویض کنیم.

وی تاکی//د کرد: پیش از آنکه بهدنب//ال آثار این اقدام در راستای معرفی محصوالت ایرانخودرو در بازار جهانی باشیم بهدنبال قدرشناس//ی از یک مشتری وفادار به ایرانخودرو و ایج//اد امکان تعویض خودرو وی ب//ا محصول صفر کیلومتر بودهایم.

قائممقام ارش//د مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به شرایط سخت فعلی گفت: امیدواریم با عبور سربلند از دوران تحریم فعلی همچنان و بیش از گذشته، محصوالتمان را متناسب با نیاز جامعه عرضه کنیم.

وی از ش//کلگیری و ایج//اد باش//گاه مش//تریان وف//ادار ایرانخودرو خبر داد و گفت: با ایجاد این باشگاه قدرشناسی از مشتریان وفادار بهطور سازمانیافته و منظم انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.