اما و اگرهای اصالح قیمت خودرو براساس حاشیه بازار

Sanat Newspaper - - خودرو -

عض//و هیات علمی دانش//گاه خواج//ه نصیرالدین طوس//ی معتقد است اگرچه برای س//امان آشفتگی ب//ازار در ش//رایط فعل//ی راهح//ل دیگ//ری غی//ر از قیمتگذاری براساس حاش//یه بازار وجود ندارد اما این طرح، الگویی مناس//ب برای شرایط عادی است که امکان عرضه کافی وجود داش//ته باشد و اجرای این طرح در شرایط فعلی با اشکاالتی همراه خواهد بود.

شهرام آزادی در گفتوگو با خبرخودرو اظهارکرد: قیمتگذاری خودرو براساس حاشیه بازار بهتنهایی برای س//امان آش//فتگی بازار کفایت نمیکند و باید عرضه و تقاضا متعادل ش//وند. در شرایط کنونی که موض//وع تحریمه//ای صنعت خودرو مطرح اس//ت، خودروس//ازان با مشکالت تولید روبهرو بوده و تولید کاهشیافته و این مس//ئله موج//ب عرضه اندک در بازار میشود.

وی ادام//ه داد: اگرچ//ه ممک//ن اس//ت قیمت در حاشیه بازار قیمت مناسبی برای خودروساز باشد اما زمانی که عرضه اندک باش//د طبیعی است مشتریان که مردم هس//تند، ناراضی خواهند بود. یعنی ممکن اس//ت قیمتها متعادل شود اما عرضه کافی موجود نباشد. این کارشناس خودرو اظهار کرد: نبود عرضه مناسب موجب میشود سطح قیمت باال نگه داشته ش//ود هرچند قیم//ت کارخانه و بازار ممکن اس//ت فاصله اندکی داشته باشند.

عض//و هیات علمی دانش//گاه خواج//ه نصیرالدین طوسی درباره امکان مهندسی بازار و عرضه از سوی خودروس//ازان گفت: این امر در صورتی که قیمتها برای خودروس//از همراه با س//ود باشد بعید اس//ت. به عبارتی، اگر قیمتهای تعیین ش//ده برای خودروساز همراه با سود باشد خودروساز سعی میکند که تولید را با ش//تاب و تیراژ بیش//تر ادامه دهد، زیرا تولید بیش//تر معادل با سود زیادتر است.

وی تصریح کرد: نگهداش//تن و عرضه نکردن خودروها زمان//ی اتفاق میافتد که عرضه کم و متقاضی زیاد باشد، اما اگر فرض کنی//م عرضه به میزان کافی باشد، س//ود خودروساز در تولید بیشتر خواهد بود. این تجربه در گذش//ته نیز اتفاق افتاده، در سالهای قبل در کشور حدود ۵.۱میلیون خودرو تولید میشد و بر این اس//اس تولید خودرو سودآور بوده و با تولید بیش//تر خودروس//از سود بیشتری از بازار خود داشت.

این کارش//ناس صنعت خودرو افزود: اگر ش//اهد بودهای//م ک//ه در مقطع//ی تولیداتی انجام ش//د اما عرضه نش//د بهدلیل قیمتهای مصوب و دستوری و فروش همراه با زیان خودروس//از بوده است. درواقع خودروس//از در این شرایط تمایلی به فروش نداشته اما اگر قیمتها مناس//ب ش//ود نتیجه به این شکل نخواهد بود.

عض//و هیات علمی دانش//گاه خواجه نصیرالدی//ن طوس//ی در پاس//خ به این پرسش که آیا با قیمتگذاری براساس حاش//یه بازار، قیمته//ا هفته به هفته کاه//ش مییابند یا خیر، گفت: این امر محقق نخواهد ش//د زیرا ممکن اس//ت عرضه مناسب نباشد.

عوامل کاهش تولید ‹

آزادی تصری//ح ک//رد: دو عامل باعث کاهش تولید شده که نخستین مسئله، قیم//ت خ//ودرو اس//ت. در ای//ن مدت قیمتها ب//ه زیان خودروس//ازان بوده اس//ت. مس//ئله دوم، موضوع تحریمها است. بسیاری از ش//رکتهای خارجی ک//ه مواد اولی//ه و قطعات ب//رای ایران ارس//ال میکردند اکنون حاضر به همکاری با ایران نبوده یا برای انتقال پول با مش//کل روبهرو هستند. این عوام//ل، موجب کاهش تولید ش//ده و بنابراین اصالح قیمتها به تنهایی موجب دستیابی به تولید مناسب نمیشود.

وی درب//اره آنچه با عنوان خ//ودرو یارانهای برای پرای//د و پژو ۵۰۴ مطرح میش//ود، گف//ت: این یک طرح شکس//ت خ//ورده اس//ت زیرا مس//ئله یارانه و حمایت دولت حتی درب//اره اقالم ضروری از جمله خوراک، ان//رژی یا دارو با اش//کاالتی روبهرو بوده و این مس//ئله درباره خودرو ک//ه آن را کاالی ضروری نمیشناسیم، راهحل خوبی نخواهد بود و بعید است دولت با مش//کالتی که دارد بتواند ای//ن اقدام را به سرانجام برساند.

آزادی در پاس//خ ب//ه ای//ن پرس//ش ک//ه اگ//ر قیمتگذاری براس//اس حاش//یه بازار موجب کاهش قیمتها نمیشود، راهحل بهتر چیست، گفت: اصل امر درس//ت ب//وده و الگوی قیمتگذاری براس//اس حاش//یه بازار در ش//رایط عادی و نرم//ال که امکان عرضه کافی وجود داش//ته باش//د، الگوی مناس//بی اس//ت. بهطور کلی، درحالحاضر راهحل دیگری غیر از قیمتگذاری براس//اس حاش//یه بازار وجود ندارد ام//ا باید بدانی//م که این امر با اش//کاالتی نیز همراه خواهد بود.

قیمتگذاری خودرو براساس حاشیه بازار بهتنهایی برای سامان آشفتگی بازار کفایت نمیکند و باید عرضه و تقاضا متعادل شود. در شرایط کنونی که موضوع تحریمهای صنعت خودرو مطرح است، خودروسازان با مشکالت تولید روبهرو هستند و تولید کاهش یافته است

شهرام آزادی اگر قیمتهای تعیین شده برای خودروساز همراه با سود باشد خودروساز سعی میکند تولید را با شتاب و تیراژ بیشتر ادامه دهد زیرا تولید بیشتر معادل با سود زیادتر است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.