تولید خودرو ۱۷ درصد کاهش یافت

Sanat Newspaper - - خودرو -

براس//اس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولی//د انواع خودرو در آذر امس//ال، ۲.۱۷درصد نس//بت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

ب//ه گزارش ایس//نا، در این م//دت تولید ان//واع خودرو از ۶۴۱هزار و ۲۸۳ خودرو در آذر س//ال گذش//ته به ۲۴هزار و ۵۴۱ خودروکاهش یافته است.

تولید انواع س//واری در آذر سال ۷۹ کاهش ۲۷ درصدی داش//ته و از ۶۳۱ هزار و ۸۲۸خودرو در آذر سال گذشته به ۸۳ هزار و ۵۷۲ خودرو رسیده است.

انواع ون نیز با تولید ۱۶ خودرو در آذر امس//ال نسبت به مدت مش//ابه در سال گذشته که ۶۳۱ خودرو تولید داشته، کاهش تولید ۱.۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر ش//ده با کاهش روبهرو ش//ده و براساس آمارها تولید وانت با ۹۴۹۲ دس//تگاه در آذر امس//ال نس//بت به تولید ۵۸۶۷ خودرو در مدت مشابه سال گذشته، ۶.۱۶ درصد کاهش داشته است.

تولید اتوبوس نی//ز با کاهش ۲.۱۹ درصدی همراه بوده و از ۶۳۱ خودرو در آذر س//ال گذشته به ۲۱ دستگاه رسیده اس//ت. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۰۰۷ خودرو در آذر سال ۷۹ نسبت به تولید ۴۵۴۱ خودرو از این نوع در مدت مش//ابه سال ۶۹، کاهش تولید ۹.۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

در مقابل تنها مینیبوس و میدلباس بوده که رشد تولید ۵.۳درصدی داش//ته و تولید آن از ۳۴۱ خودرو در آذر سال گذشته، به ۸۴۱ خودرو رسیده است.

عالوهبر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه نخس//ت امس//ال تا پایان آذر نیز بدین صورت است که کاهش تولید ۱۳ درص//دی رخ داده و می//زان تولید از یکمیلیون و ۶۰۱ ه//زار و ۵۸۳ خودرو در ۹ ماه س//ال ۶۹۳۱ به ۳۶۷ هزار و ۹۱۵ خودرو رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.