بازار تایر به ثبات رسید

رئیس اتحادیه فروشندگان تایر، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان:

Sanat Newspaper - - خودرو -

رئی//س اتحادیه فروش//ندگان تای//ر، روغ//ن، فیلت//ر، پنچرگیران و فیلترس//ازان گفت: با افزایش قیمت تایر در کارخانه بازار تایر به ثبات رسیده است و فعال در این بازار مشکلی وجود ندارد.

داوود س//عادتینژاد، رئیس اتحادیه فروش//ندگان تایر، روغن، فیلتر، پنچرگی//ران و فیلترس//ازان در گفتوگو با خ//ودروکار اظهارکرد: بازار تایر وضعیت مناس//بی پیدا کرده اس//ت. اکنون قیمت ب//ازار با قیمت دولتی ۰۳تومان اختالف دارد. افزایش قیمتها در کارخانه سبب شده تا تولیدکنندگان محصوالت خ//ود را به بازار عرضه کنند و توزیع تایر در بازار سببش//ده تا در بازار این محصول کاهش قیمت رقم بخورد و اکنون هم بازار تقاضا افت داشته است.

او نیز درباره بازار روغن موتور بیان کرد: بهتازگی قیمت روغن موتور نی//ز در بازار افزایش یافته که با هماهنگیهایی که با کارخانهها ش//ده مقرر ش//د توزیع محصوالت خود به بازار را ش//روع کنند. دلیل عرضه نش//دن محصوالت این ش//رکتها به بازار پایین بودن قیمت آنها است و عرضه نش//دن محصوالت س//بب افزایش قیمت روغن در بازار شده است.

رئی//س اتحادیه فروش//ندگان تای//ر، روغ//ن، فیلت//ر، پنچرگیران و فیلترس//ازان ادامه داد: در بازار، قیمت روغن بهدلیل نبود عرضه ۵۲ تا ۰۳درصد با افزایش قیمت روبهرو شده است.

وی درب//اره ب//ازار فیلتر خودرو نی//ز بیان کرد: تولی//د فیلتر خودرو به عل//ت افزایش قیمت م//واد اولیه کاهش یافته اس//ت. اکنون فیلتر خودروه//ا در ب//ازار ب//ا افزای//ش قیم//ت روبهرو نش//ده اما اگ//ر روند کاه//ش تولی//د همچن//ان ادامه پی//دا کند، قیم//ت آن نی//ز افزایش مییابد.

س//عادتینژاد ادامه داد: تا به امروز تولید داخل کفاف بازار را میداد و بازار کمبودی درباره فیلترهای وارداتی نداش//ته اما اگر کاغذ و مواد اولیه تولید فیلتر وارد شود تولید آن افزایش خواهد یافت و نیاز بازار را نیز تامین میکند و بهطور قطع مشکالت رفع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.