واردات اتوبوس دست دوم خیانت است

Sanat Newspaper - - خودرو -

دبی//ر انجم//ن خودروس//ازان ای//ران از احتم//ال واردات اتوبوسهای دس//ت دوم از سوی ش//رکت اتوبوسرانی خبر داده و این کار را در شرایط فعلی خیانت به کشور خواند.

احم//د نعمتبخ//ش در گفتوگو با ایس//نا، اظه//ار کرد: مدیرعامل ش//رکت واحد اتوبوسرانی بهتازگی از برنامه این ش//رکت برای واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتوانی در خرید اتوبوسهای نو، خبر داده است.

وی با اش//اره به وجود ۰۱ شرکت اتوبوسساز در کشور با ظرفیت تولید افزون بر ۵۴هزار خودرو از این نوع در س//ال، اظهارکرد: در ش//رایطی که تمام کارخانههای اتوبوسسازی زیر ظرفیت کار میکنند و بعضی از آنها در آس//تانه تعطیلی هس//تند، واردات اتوبوسهای دست دوم خارجی، خیانت به کشور است.

دبیر انجمن خودروس//ازان ایران با بیان اینکه بخشهای گوناگون کش//ور در ش//رایط تحریم باید ب//ه یکدیگر کمک کنند، گفت: اگر استفاده از اتوبوسهای دست دوم اقتصادی بود کشورهای مبدا خودشان از آنها استفاده میکردند.

وی افزود: این اتوبوسها استانداردهای الزم برای ورود به کش//ور را ندارند و خرید آنها منجر به وابستگی و مصرف ارز برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد.

نعمتبخش همچنین با بیان اینکه براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، شرکت اتوبوسرانی حق واردات اتوبوس دس//ت دوم را ن//دارد، تصریحک//رد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبتسفارش واردات اتوبوسهای دست دوم را متوقف خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.