کشمکش برای دریافت آب بیشتر تمامی ندارد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

یک پژوهش//گر آب با بیان اینکه بیرون از بخش آب برای آب تصمیمگیری شده که روی تمام مناطق تاثیر میگذارد، گفت: درحالحاضر چاره کار این اس//ت که سیاستگذاران واقعیتها را در اختیار مردم قرار دهند، اطالعات شفاف ارائه دهند و یکی به نعل یکی به میخ نکوبند. اینکه گفته میشود مس//ئلهای در زمینه آب نداریم موجب میش//ود انتظارات زیاد ش//ود باید توقعها را واقعبینانه ک//رد و حقیقت را هم به مردم و هم به نمایندگان گفت. انوش نوریاس//فندیاری درب//اره وضعیت آب اس//تانهای مرک//زی و واکنش برخی نماین//دگان به تخصیص بودجه و آب به این مناطق به ایلنا گف//ت: وضعیت آب اصفهان که موضوع جدیدی نیس//ت و ریش//هدار اس//ت، علت آن هم برنامه توسعه غلطی است که برای اس//تان در نظر گرفتهاند، به دنبال آن جمعیت رش//د کرده و نیاز آبی خیلی باال رفته است. وی افزود: حل مسئله آب با منابع و بودجه، راه کوتاهمدت است، مشکالت اصفهان درازمدت اس//ت، بهتدریج ایجاد شده و یکساله هم برطرف نمیش//ود. نمایندگان به جای حل ریش//های از طریق فشار آوردن به مباحث بودجهای میخواهند مشکل را حل کنند که راه درس//تی به نظر نمیآید. باید موضوع را در ش//ورای حوضه آبریز حل کنند اما یک گام به سمت غیرواقعی شدن موض//وع میروند. این پژوهش//گر آب تصریح کرد: تصمیم گرفته شد ستادی تشکیل و موضوع بین دولت و نمایندگان بررسی شود. حوضه آبریز زایندهرود یک شورای برنامهریزی دارد که ریاس//ت آن با وزیر نیرو است. اگر آنجا مسائل را به شکل بنیادین حل کنند یک قدم رو به بهبود است. اما این فشارهای مقطعی مثل استعفای نمایندگان مسائل اصفهان را که در انتخاب نوع صنعت، کش//اورزی یا توس//عه مس//یر اشتباه پیمودهاند، حل نمیکند. مشکل آب اصفهان مشکل توسعهای اس//ت که بیرویه در این استان ایجاد شده است. وی ادامه داد: مشکالت ناشی از تصمیمهایی است که بیرون از بخ//ش آب گرفته میش//ود، صنایع نادرس//تی را انتخاب کردهان//د و روی کش//اورزی تکیه کردهاند که باعث ش//ده تقاض//ا برای آب باال برود. به ج//ای اینکه با محدودیتهای اقلیمی و اکوسیستم سازگاری داشته باشند، سعی میکنند هر چه بیش//تر از منابع استفاده کنند یا از جاهای دیگر آب بیاورن//د، این روش غلط اس//ت، منابع هم ک//ه وجود ندارد. نوری اس//فندیاری تاکید کرد: باید به سمت مدیریت تقاضا و مصرف برویم اما چون اینها کارهای س//ختتری هس//تند همه دنبال راههای آس//ان برای حل ماجرا هس//تند. وی با بیان اینکه ما مشکل توسعه داریم نه منابع آبی، یادآور شد: اگر دنبال کش//مکش برای دریافت آب بیشتر باشیم مسئله تمامی ندارد، تقاضا بیشتر میشود، مثل حلقههای زنجیری اس//ت که پشت هم میآید. بهتر است روشی اساسی به کار گرفته شود و توسعه هر منطقهای متناسب با منابع طبیعی باشد، اکنون شیوهای که برای استفاده از منابع طبیعی دارند، به منابع آب، خاک، مراتع و جنگلها آس//یب میرساند. این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: روش توسعهای باید به کار گرفته شود که با منابعمان سازگار است. بیرون از بخش آب برای آب تصمیمگیری ش//ده که روی تمام مناطق تاثیر میگذارد، مناطق مرکزی کش//ور خشک هستند و به لحاظ کشاورزی و برخی از انواع صنعت توان زیادی ندارند، باید به سمتی بروند که توسعه کمآببر داشته باشند، البته به اجبار هم به این س//مت میروند اما چون با برنامه نیس//ت اثرات س//وء گستردهای داشته اس//ت. وی بیان کرد: درحالحاضر چ//اره کار این اس//ت ک//ه سیاس//تگذاران واقعیتها را در اختی//ار مردم قرار دهند، اطالعات ش//فاف ارائه دهند، یکی به نعل یکی به میخ نکوبند، اینکه گفته میش//ود مسئلهای درباره آب نداریم موجب میش//ود انتظارات زیاد ش//ود باید توقعه//ا را واقعبینانه کرد و حقیقت را هم به مردم و هم به نمایندگان گفت. نوریاس//فندیاری افزود: نمایندگان با هم در رقابتند، فکر میکنند اگر س//همی میتوان گرفت سعی میکنند زودتر بگیرند. این رقابت خطرناک که بنیه طبیعی کش//ور را به فرسایش برده و منابع مالی را هم هدر میدهد بای//د از بین برود. وی با بیان اینک//ه انتخابهای غلطی که در گذش//ته داش//تیم امروز و آنچه امروز انجام میدهیم در فردایمان تاثیر دارد، گفت: امروز دیگر امکان انتخاب زیادی نداریم، بهتر اس//ت انتخابی کنیم ک//ه فردا وضعیت بهتری داشته باش//یم. این پژوهشگر آب بیان کرد: اکنون یک عده به طور وسیعی در سیستان و بلوچستان، خوزستان، اطراف ارومیه و خراسان جنوبی قربانی شدهاند.

مدیرعامل آب منطق//های یزد اعالم کرده یزدیها ممکن اس//ت بهزودی مهاجرت کنن//د. در کوتاهم//دت میتوانیم معض//الت را کاهش دهی//م اما انتخاب ام//روز به طور قطع ب//ر ف//ردا تاثیر میگ//ذارد، باید ب//ه این فکر کنی//م که چه انتخابهای بهتری میتوانیم داش//ته باش//یم. به طور قطع به دنبال عرضه بیش//تر آب بودن و اینک//ه وانمود کنیم که مش//کلی نداریم، راهحل نیس//ت. انتق//ال آب دریای عمان موضوع را حل نمیکند زیرا زمانبر است و سرانجام هم پول ندارند و پروژه ناقص میماند، بهتر است واقعبینانه گفتوگو کنی//م. وی گفت: باید ببینی//م اقدامهایی که قول انجام آن را میدهند واقعبینانه اس//ت یا خیر. از کجا قرار اس//ت آب بیاورند؟ کارون و دز آبی ندارند که منتقل شود.

مجبوری//م به س//مت دریا برویم آنه//م آنقدر پرهزینه اس//ت که هی//چ فعالیت اقتص//ادی در این زمینه س//ودآور نیس//ت، واقعیت این است که انتقال آب از دریا هم به بهانه تامین آب آشامیدنی مطرح میشود اما آب آشامیدنی بخش کوچکی از موضوع اس//ت. آنچه خطرناک است انتقال برای غیرآشامیدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.